Chi tiết tin tức
Đối tượng và Quy trình đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2014
Để triển khai kịp thời chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh Quảng Nam. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn các địa phương xác định đối tượng đăng ký thoát nghèo năm 2014 để thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững.

Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh họp bàn giải pháp triển khai Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững
Về đối tượng đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2014

Là hộ nghèo có tên trong danh sách hộ nghèo điều tra quý IV năm 2013 được cấp có thẩm quyền phê duyệt công nhận; Có đơn tự nguyện cam kết thoát nghèo, vượt qua chuẩn cận nghèo theo quy định hiện hành tối thiểu 03 (ba) năm liên tiếp kể từ thời điểm được công nhận thoát nghèo.

Hộ nghèo đăng ký thoát nghèo phải là hộ có năng lực, khả năng để thoát nghèo bền vững như: Có nhà ở thuộc quyền sở hữu ổn định, có dưới 2/3 số thành viên trong hộ là người ăn theo, có trẻ em 6 - 15 tuổi đều được đến trường, có sử dụng điện (nơi có điều kiện); có lao động (tối thiểu từ 01 lao động chính trở lên) và có nghề nghiệp ổn định, có tổ chức sản xuất, kinh doanh hoặc có người đi xuất khẩu lao động; có thu nhập ổn định (thu nhập không phụ thuộc). Những trường hợp không có khả năng lao động, không có kế hoạch tổ chức sản xuất kinh doanh, không có nghề nghiệp nhưng không tham gia học nghề, không có việc làm và thu nhập ổn định, sống phụ thuộc chủ yếu từ sự chu cấp của người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng theo quy định của pháp luật hoặc từ nguồn trợ cấp của nhà nước, nguồn trợ giúp, đỡ đầu của các cá nhân, đơn vị từ thiện thì không thuộc đối tượng đăng ký thực hiện chính sách.

Đối với thôn đăng ký đủ điều kiện và đạt mức giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo 02 năm liên tục kể từ năm 2014 phải là thôn có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên theo kết điều tra quý IV năm 2013 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 11/02/2014.

Quy trình đăng ký thoát nghèo

Đối với hộ nghèo đăng ký thoát nghèo, phải tự nguyện làm đơn đăng ký cam kết thoát nghèo (theo mẫu quy định) gửi Trưởng thôn, khối phố, Tổ dân phố (sau đây gọi là Trưởng thôn); Trưởng thôn tiếp nhận đơn, tổng hợp và lập danh sách hộ đăng ký thoát nghèo (theo mẫu tại phụ lục số 02) gửi UBND xã, phường, thị trấn (Cán bộ giảm nghèo xã trực tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho Trưởng thôn); UBND cấp xã tổ chức thẩm tra danh sách hộ đăng ký thoát nghèo; chỉ đạo, cử thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là xã) cùng với Trưởng thôn tổ chức cuộc họp thống nhất danh sách hộ đăng ký thoát nghèo. Căn cứ Biên bản cuộc họp và kết quả thống nhất về số lượng, danh sách hộ nghèo có khả năng thoát nghèo đăng ký thoát nghèo, UBND xã tổng hợp số lượng, danh sách và có Công văn báo cáo và đăng ký với UBND huyện, thành phố (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, tham mưu). UBND cấp huyện chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các ngành của huyện và UBND cấp xã thẩm tra danh sách hộ đăng ký thoát nghèo; tổng hợp số lượng và danh sách đối tượng đăng ký thoát nghèo, tham mưu UBND huyện, thành phố có Công văn báo cáo và đăng ký với UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, tham mưu).
Đối thôn nghèo đăng ký thoát nghèo, thôn có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên tự nguyện làm Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn và mức giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo mẫu quy định) gửi UBND xã; UBND xã tiếp nhận bản đăng ký của thôn (Cán bộ giảm nghèo xã trực tiếp nhận hồ sơ và cấp biên nhận hồ sơ cho Trưởng thôn); tổ chức thẩm tra danh sách thôn đăng ký đạt tiêu chuẩn và mức giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo mẫu tại phụ lục số 04); chỉ đạo, cử thành viên Ban Chỉ đạo giảm nghèo xã, phường, thị trấn cùng với Trưởng thôn tổ chức cuộc họp thống nhất các nội dung tại Bản đăng ký. Căn cứ Biên bản cuộc họp, UBND xã tổng hợp số lượng, danh sách các thôn có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% đăng ký đạt tiêu chuẩn và mức giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, có Công văn báo cáo và đăng ký với UBND huyện, thành phố (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, tham mưu). UBND cấp huyện chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các ngành của huyện và UBND cấp xã thẩm tra danh sách thôn đăng ký đạt tiêu chuẩn và mức giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổng hợp số lượng và danh sách các thôn đăng ký, tham mưu UBND huyện, thành phố có Công văn báo cáo và đăng ký với UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, tham mưu).

Tập huấn chuyển giao phần mềm trực tuyến quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo cho cán bộ giảm nghèo cấp xã năm 2014

Tổ chức triển khai thực hiện

UBND các huyện, thành phố có văn bản chỉ đạo và hướng dẫn UBND cấp xã, Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp xã triển khai thực hiện việc xác định đối tượng hộ nghèo và thôn có tỷ lệ nghèo từ 30% trở lên đăng ký thoát nghèo (số lượng, danh sách). Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc phân loại hộ có khả năng thoát nghèo và  xác định số lượng, lập danh sách hộ nghèo có khả năng thoát nghèo (đã rà soát theo Công văn số 457/LĐTBXH-BTXH ngày 07/5/2014) tự nguyện viết đơn đăng ký và cam kết thoát nghèo; thôn có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên đăng ký đạt tiêu chuẩn và mức giảm tỷ lệ nghèo, cận nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND. Tổng hợp số lượng, danh sách hộ nghèo đăng ký thoát nghèo; số lượng, danh sách thôn có có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên đăng ký đạt tiêu chuẩn và mức giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, có công văn báo cáo và đăng ký với UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định (trước khi cấp xã triển khai điều tra hộ nghèo). Những trường hợp đăng ký thoát nghèo và báo cáo với cấp trên sau thời gian quy định (đăng ký trong thời gian triển khai điều tra) sẽ không được áp dụng thực hiện chính sách.

Nguồn tin: http://giamngheo.sldtbxh.quangnam.gov.vn
Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 27/10/2014 .Lượt xem: 1067 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đồng chí Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì cuộc giám sát các Chương trình MTQG tại huyện Nam Giang
Phê duyệt dự án hỗ trợ chăn nuôi Heo sinh sản tại xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My
Tập huấn quy trình thực hiện Dự án hỗ trợ sản xuất cộng đồng trên địa bàn huyện Nam Trà My, giai đoạn 2021-2025
Phê duyệt dự án chăn nuôi Bò cái sinh sản tại xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My
Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam tập huấn chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025
Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam phấn đấu từ năm 2023 đến năm 2027 vận động hỗ trợ xây dựng trên 150 căn nhà cho hộ nghèo.
Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 họp thường kỳ tháng 4
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin
Khai mạc Lớp tập huấn thứ hai về Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025 cho cán bộ cấp xã thuộc các huyện đồng bằng và miền núi thấp.
Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X quyết định nhiều nội dung quan trọng
Khẩn trương phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Hội nghị tập huấn chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025
Một số nội dung của Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam sắp được sửa đổi
Hướng dẫn quy trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Nông Sơn kết nối việc làm cho lao động tại địa phương.
UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Quảng Nam phấn đấu giảm 3.000 hộ nghèo vào cuối năm 2023
UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành, phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Đông đốc hoàn thành phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo kết quả điều tra hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình
Huyện Hiệp Đức phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nam Trà My phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nông Sơn phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nam Giang phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Đông Giang có 42 hộ nghèo thoát nghèo bền vững năm 2015
76 hộ nghèo của thị xã Điện Bàn thoát nghèo bền vững năm 2015
Thị xã Điện Bàn giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,70%
Xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang hoàn thành tổng điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2015
Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác giảm nghèo
Cấp bổ 01 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo
Tiếp tục mua thẻ BHYT cho người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Cấp 5,521 tỷ đồng cho Bảo hiểm xã hội tỉnh
Kiện toàn Ban Điều hành và Tổ giúp việc Chương trình giảm nghèo
Mức điểm để phân loại, xếp hạng xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo Chuẩn nghèo mới tiếp cận đa chiều
Điều chỉnh số lượng hộ nghèo tham gia mô hình giảm nghèo
Nội dung Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Hoàn thành triển khai tập huấn tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015
Toàn tỉnh còn 02 huyện chưa tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn Tổng điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015
Chỉ đạo tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Triển khai tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015
779.963 triệu đồng phân bổ thực hiện Chương trình nông thôn mới
Giai đoạn 2016-2020 Quảng Nam có 56 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới
Phê duyệt điều chỉnh Đề án Hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Phân bổ 21,416 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015
Cấp 5.045.150.000 đồng cho các địa phương để thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật.
Khẩn trương thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo và triển khai đăng ký thoát nghèo năm 2015
Xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh chuyển qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo
Huyện Núi Thành phê duyệt 03 hộ nghèo và 01 hộ cận nghèo phát sinh quý II năm 2015
Huyện Bắc Trà My phê duyệt hộ nghèo phát sinh năm 2015
Còn khó khăn trong giảm nghèo ở Quảng Nam
Nhìn lại việc thực hiện chương trình giảm nghèo quốc gia trên địa bàn tỉnh
    
1   2   3   4   5   6  
    
Các tin cũ hơn:
Nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi Bò cái lai sinh sản để hỗ trợ giảm nghèo nghèo nhanh và bền vững
Nông Sơn nhiều thanh niên vươn lên làm giàu nhờ nghề trầm cảnh

Tin mới nhất







Lượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video