Chi tiết tin tức
Tập huấn quy trình thực hiện Dự án hỗ trợ sản xuất cộng đồng trên địa bàn huyện Nam Trà My, giai đoạn 2021-2025
Chiều nay, ngày 08/8/2023 Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn Hướng dẫn quy trình thực hiện Dự án hỗ trợ sản xuất cộng đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 cho Ban cán sự thôn trên địa bàn huyện Nam Trà My.

Báo cáo viên: Bùi Quốc Hiền – Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam

          I. QUẢN LÝ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CỘNG ĐỒNG

1. Đối tượng và địa bàn

a) Dự án phải đáp ứng được yêu cầu về tỷ lệ tham gia các đối tượng thuộc diện hỗ trợ của Chương trình theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP; trong đó, tỷ lệ tham gia dự án của người dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tối thiểu 70%. Ưu tiên hộ nghèo là người dân tộc thiểu số; hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ và là lao động duy nhất, trực tiếp nuôi dưỡng người thân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến độ tuổi lao động. Ưu tiên dự án do nhóm hộ, tổ hợp tác có trên 50% số thành viên là phụ nữ đề xuất.

b) Địa bàn thực hiện tại các xã ĐBKK, thôn ĐBKK thuộc vùng đồng bào DTTS&MN.

2. Phân cấp quản lý

a) UBND cấp xã làm chủ đầu tư các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng.

b) Trường hợp không đủ năng lực, UBND cấp xã có văn bản đề nghị UBND cấp huyện giao cơ quan chuyên môn trực thuộc làm chủ đầu tư.

3. Điều kiện hỗ trợ

a) Có dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định

b) Đảm bảo tỷ lệ tham gia của người dân thuộc đối tượng đầu tư của chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định này (Các dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất phải đảm bảo tối thiểu 50% người dân tham gia là đối tượng hỗ trợ của các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó ưu tiên nguồn lực thực hiện dự án, mô hình có trên 70% người dân tham gia là đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, phụ nữ thuộc hộ nghèo).

c) Cộng đồng dân cư đề xuất dự án phát triển sản xuất là nhóm hộ được Ủy ban nhân dân cấp xã chứng thực; tổ hợp tác thành lập tự nguyện theo quy định của pháp luật; nhóm hộ do các tổ chức chính trị - xã hội làm đại diện; nhóm hộ do Ban phát triển thôn làm đại diện hoặc nhóm hộ do người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số miền núi.

d) Tổ, nhóm cộng đồng phải có thành viên có kinh nghiệm làm kinh tế giỏi.

đ) Hộ tham gia dự án phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, lao động, tư liệu sản xuất đáp ứng nội dung của dự án và cam kết đảm bảo phần đối ứng thực hiện dự án.

e) Dự án phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhu cầu thị trường và bảo đảm hiệu quả bền vững và phù hợp với điều kiện, đặc điểm, nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật không có sinh kế ổn định.

4. Xây dựng, thẩm định và phê duyệt dự án

a) Nội dung hồ sơ, trình tự thẩm định, phê duyệt dự án thực hiện theo khoản 2, khoản 3 Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP và quy định cụ thể của UBND cấp tỉnh.

b) Hình thức luân chuyển, cách thức quản lý vốn hoặc tài sản quay vòng trong cộng đồng (nếu có) do người dân trong cộng đồng đề xuất và đồng thuận, phù hợp với quy định khung do UBND tỉnh ban hành, bao gồm: tỷ lệ hoặc mức, tiến độ thu hồi và quay vòng một phần vốn hỗ trợ; hình thức quay vòng bằng tiền hoặc bằng hiện vật (giống vật nuôi) trong cộng đồng; tiêu chí bình chọn người nhận tiền hoặc hiện vật hỗ trợ ở các vòng tiếp theo; phân công trách nhiệm quản lý và giám sát sử dụng phần vốn quỹ quay vòng; cách thức xử lý trong trường hợp rủi ro do nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan; cách thức tiếp tục sử dụng hoặc xử lý phần vốn quỹ quay vòng kết dư thực tế khi kết thúc thời hạn dự án hoặc kết thúc chu kỳ quay vòng theo cam kết.

Cộng đồng tự quản lý, tổ chức thực hiện việc quay vòng, luân chuyển vốn trong cộng đồng. Trường hợp cộng đồng không đủ năng lực quản lý, cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cử cán bộ hỗ trợ cộng đồng quản lý, tổ chức quay vòng luân chuyển.

Cơ quan, đơn vị được giao dự toán kinh phí thực hiện dự án, phương án quyết toán chi ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng theo số chi đã thực thanh toán và số chi đã hạch toán chi ngân sách nhà nước của dự án theo quy định Luật Ngân sách nhà nước.

 Trường hợp dự án kết thúc và đối tượng tham gia dự án không còn nhu cầu sử dụng vốn bằng tiền hoặc hiện vật để quay vòng, luân chuyển, tái đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất quyết định thu hồi vốn bằng tiền hoặc bán hiện vật thu tiền nộp vào tài khoản tiền gửi của cơ quan, đơn vị mở tại kho bạc nhà nước để sử dụng hỗ trợ thực hiện dự án, phương án mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có) hoặc thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

5. Nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ từ vốn ngân sách nhà nước cho dự án phát triển sản xuất cộng đồng: Thực hiện theo Phần I tài liệu này. Ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, phương án sản xuất thông qua người đại diện do cộng đồng lựa chọn.

Cơ quan, đơn vị được giao vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất ký hợp đồng với đại diện tổ nhóm cộng đồng; hướng dẫn, giám sát, thanh toán, giải ngân vốn dựa trên kết quả nghiệm thu từng giai đoạn hoàn thành nội dung, hoạt động của dự án, phương án sản xuất theo tiến độ thực hiện được cấp có thẩm quyền quyết định.

II. TRÌNH TỰ THỦ TỤC, MẪU HỒ SƠ THỰC HIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CỘNG ĐỒNG

1. Bước 1: Xây dựng dự án

- Tuyên truyền, phổ biến dự án sẽ được tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn:

+ Đối tượng thực hiện: UBND cấp xã, Trưởng thôn.

+ Đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật (không có sinh kế ổn định); ưu tiên hộ nghèo là dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo; hộ dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo. Tổ, nhóm cộng đồng phải có thành viên có kinh nghiệm làm kinh tế giỏi.

+ Cách thức tiến hành: Thông báo bằng văn bản đến các đối tượng hưởng chính sách, có đủ điều kiện tham gia dự án hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức họp lấy ý kiến về nội dung dự án và lập danh sách đối tượng tham gia dự án: Cộng đồng dân cư phối hợp, thống nhất với UBND cấp xã/cơ quan được giao vốn (nếu vốn được giao cho các Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh hoặc Phòng, ban cấp huyện làm chủ đầu tư) nơi dự kiến triển khai dự án để xây dựng dự án và lập hồ sơ đề xuất thực hiện dự án.

Hồ sơ đề xuất thực hiện dự án bao gồm: Biên bản họp dân; dự án sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm; tổng chi phí dự án, đề nghị mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, phần đóng góp của các thành viên tổ, nhóm; kết quả thực hiện dự án; hình thức luân chuyển, cách thức quản lý hiện vật hoặc tiền luân chuyển quay vòng trong cộng đồng; trách nhiệm giám sát của UBND cấp xã đối với việc quản lý hiện vật hoặc tiền luân chuyển; nhu cầu đào tạo, tập huấn về kỹ thuật; nội dung khác (nếu có) theo quy định về nội dung, mức hỗ trợ.

2. Bước 2: Thẩm định dự án

Cộng đồng dân cư gửi hồ sơ đề xuất dự án sản xuất đến UBND cấp xã nơi dự kiến triển khai dự án để trình UBND cấp huyện/Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh (được phân bổ vốn) thẩm định.

Thành phần hồ sơ đề xuất: (i) Tờ trình của UBND xã; (ii) Biên bản họp dân; (iii) Dự án phát triển sản xuất cộng đồng.

UBND cấp huyện/Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh (được phân bổ vốn) thành lập Tổ thẩm định hồ sơ đề xuất dự án sản xuất và quyết định đơn vị, bộ phận giúp việc cho Tổ thẩm định.

Thành phần Tổ thẩm định bao gồm:

+ Đối với Tổ thẩm định ở Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh (nếu vốn giao cho Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh là chủ đầu tư): Tổ trưởng là lãnh đạo Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh (được phân bổ vốn), thành viên là lãnh đạo UBND cấp huyện (hoặc đại diện lãnh đạo Phòng chuyên môn cấp huyện có liên quan); lãnh đạo UBND cấp xã nơi có dự án sản xuất của cộng đồng; đại diện các Sở, ngành có liên quan: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; chuyên gia hoặc những người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm về thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất do cộng đồng bình chọn (nếu có).

+ Đối với Tổ thẩm định cấp huyện: Tổ trưởng là lãnh đạo UBND cấp huyện, thành viên là lãnh đạo UBND cấp xã nơi có dự án sản xuất của cộng đồng; lãnh đạo phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện; chuyên gia hoặc những người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm về thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất do cộng đồng bình chọn (nếu có).

UBND cấp huyện/Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh (được phân bổ vốn) có thể sử dụng Hội đồng thẩm định dự án liên kết theo chuỗi giá trị để thẩm định dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng.

Trong vòng 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ của UBND xã, UBND cấp huyện/Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh (được phân bổ vốn) phải tổ chức họp thẩm định dự án sản xuất cộng đồng.

Nội dung thẩm định hồ sơ đề nghị dự án phải làm rõ việc đáp ứng các điều kiện quy định sau đây: (i) Đảm bảo tỷ lệ tham gia của người dân thuộc đối tượng đầu tư của chương trình mục tiêu quốc gia theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định 27/2022/NĐ-CP của Chính phủ; dự án thực hiện phải xác định được đầu ra của sản phẩm; kết quả về chỉ số tạo việc làm, tăng thu nhập cho cộng đồng tham gia dự án. (ii) Cộng đồng dân cư đề xuất dự án phát triển sản xuất phải là nhóm hộ được Ủy ban nhân dân cấp xã chứng thực; tổ khuyến nông cộng đồng, tổ hợp tác thành lập tự nguyện theo quy định tại Nghị định 77/2019/NĐ-CP; nhóm hộ do các tổ chức chính trị - xã hội làm đại diện; nhóm hộ do Ban phát triển thôn làm đại diện hoặc nhóm hộ do người có uy tín (già làng, trưởng bản, trưởng tộc) trong đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. (iii) Tổ, nhóm cộng đồng phải có thành viên có kinh nghiệm làm kinh tế giỏi; (iv) Hộ tham gia dự án phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, lao động, tư liệu sản xuất đáp ứng nội dung của dự án và cam kết đảm bảo phần đối ứng thực hiện dự án. (v) Đảm bảo các nội dung khác có liên quan theo quy định tại Quyết định này (như nguyên tắc, phương thức, điều kiện hỗ trợ, nội dung, mức hỗ trợ…..).

3. Bước 3: Phê duyệt dự án

Căn cứ ý kiến thẩm định, Chủ tịch UBND cấp huyện/thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh (được phân bổ vốn) quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất do cộng đồng dân cư đề xuất.

Nội dung quyết định dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng gồm: Tên dự án; thời gian triển khai; địa bàn thực hiện; đối tượng tham gia dự án; các hoạt động của dự án; dự toán kinh phí thực hiện dự án; nguồn kinh phí thực hiện (ngân sách nhà nước hỗ trợ, vay vốn tín dụng ưu đãi, vốn lồng ghép thực hiện các chính sách và vốn đối ứng của các hộ gia đình tham gia (nếu có)); hình thức, mức quay vòng (nếu có); dự kiến hiệu quả, kết qủa đầu ra của dự án, phương án; trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp; chế tài xử lý trong trường hợp vi phạm cam kết (nếu có).

          Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện/thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh (được phân bổ vốn) quyết định phê duyệt dự án; trường hợp dự án không đủ điều kiện theo quy định phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

          Chủ tịch UBND cấp huyện có thể ủy quyền (ủy quyền bằng Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện) cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng phòng, ban trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phê duyệt dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất do cộng đồng dân cư đề xuất sau khi có ý kiến thẩm định của Tổ thẩm định cấp huyện.

4. Bước 4. Cơ quan, đơn vị được giao vốn (chủ đầu tư) thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng ký hợp đồng với đại diện cộng đồng dân cư triển khai thực hiện dự án; giám sát, thanh toán, giải ngân vốn dựa trên kết quả nghiệm thu từng giai đoạn hoàn thành nội dung, hoạt động của dự án cộng đồng theo tiến độ thực hiện được cấp có thẩm quyền quyết định.

5. Bước 5. Nghiệm thu, đánh giá kết quả, hiệu quả dự án và thanh lý hợp đồng theo quy định.

MẪU HỒ SƠ DỰ ÁN SẢN XUẤT CỘNG ĐỒNG

Mẫu số 12: Biên bản họp dân

Mẫu số 13: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng

Mẫu số 14: Quyết định phê duyệt dự án phát triển sản xuất cộng đồng

Mẫu số 15: Hợp đồng thực hiện dự án

(được sử dụng các mẫu có liên quan của dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị để chỉnh sửa, áp dụng cho dự án phát triển sản xuất cộng đồng).

Người đăng: Lê Văn Đáng .Ngày đăng: 08/08/2023 .Lượt xem: 190 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đồng chí Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì cuộc giám sát các Chương trình MTQG tại huyện Nam Giang
Phê duyệt dự án hỗ trợ chăn nuôi Heo sinh sản tại xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My
Các tin cũ hơn:
Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam tập huấn chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025
Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam phấn đấu từ năm 2023 đến năm 2027 vận động hỗ trợ xây dựng trên 150 căn nhà cho hộ nghèo.
Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 họp thường kỳ tháng 4
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin
Khai mạc Lớp tập huấn thứ hai về Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025 cho cán bộ cấp xã thuộc các huyện đồng bằng và miền núi thấp.
Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X quyết định nhiều nội dung quan trọng
Khẩn trương phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Hội nghị tập huấn chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025
Một số nội dung của Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam sắp được sửa đổi
Hướng dẫn quy trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Nông Sơn kết nối việc làm cho lao động tại địa phương.
UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Quảng Nam phấn đấu giảm 3.000 hộ nghèo vào cuối năm 2023
UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành, phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Đông đốc hoàn thành phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo kết quả điều tra hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình
Huyện Hiệp Đức phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nam Trà My phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nông Sơn phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nam Giang phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Đông Giang có 42 hộ nghèo thoát nghèo bền vững năm 2015
76 hộ nghèo của thị xã Điện Bàn thoát nghèo bền vững năm 2015
Thị xã Điện Bàn giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,70%
Xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang hoàn thành tổng điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2015
Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác giảm nghèo
Cấp bổ 01 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo
Tiếp tục mua thẻ BHYT cho người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Cấp 5,521 tỷ đồng cho Bảo hiểm xã hội tỉnh
Kiện toàn Ban Điều hành và Tổ giúp việc Chương trình giảm nghèo
Mức điểm để phân loại, xếp hạng xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo Chuẩn nghèo mới tiếp cận đa chiều
Điều chỉnh số lượng hộ nghèo tham gia mô hình giảm nghèo
Nội dung Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Hoàn thành triển khai tập huấn tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015
Toàn tỉnh còn 02 huyện chưa tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn Tổng điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015
Chỉ đạo tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Triển khai tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015
779.963 triệu đồng phân bổ thực hiện Chương trình nông thôn mới
Giai đoạn 2016-2020 Quảng Nam có 56 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới
Phê duyệt điều chỉnh Đề án Hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Phân bổ 21,416 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015
Cấp 5.045.150.000 đồng cho các địa phương để thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật.
Khẩn trương thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo và triển khai đăng ký thoát nghèo năm 2015
Xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh chuyển qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo
Huyện Núi Thành phê duyệt 03 hộ nghèo và 01 hộ cận nghèo phát sinh quý II năm 2015
Huyện Bắc Trà My phê duyệt hộ nghèo phát sinh năm 2015
Còn khó khăn trong giảm nghèo ở Quảng Nam
Nhìn lại việc thực hiện chương trình giảm nghèo quốc gia trên địa bàn tỉnh
Đối tượng và Quy trình đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2014
Nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi Bò cái lai sinh sản để hỗ trợ giảm nghèo nghèo nhanh và bền vững
Nông Sơn nhiều thanh niên vươn lên làm giàu nhờ nghề trầm cảnh
    
1   2   3   4   5  
    

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video