Chi tiết tin tức
Hướng dẫn quy trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Hướng dẫn quy trình thực hiện Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Quảng Nam thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Báo cáo viên: Nguyễn Văn Mạnh – PTP Quản lý hạ tầng, Sở Xây dựng

I. Căn cứ pháp lý:

Quyết định số 90/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025

Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của BXD Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

II. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi điều chỉnh:

1. Mục tiêu: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

2. Đối tượng áp dụng:

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025) trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý, đang cư trú trên địa bàn huyện nghèo và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành tối thiểu 03 năm.

- Đối tượng thụ hưởng dự án không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình, đề án, chính sách khác.

3. Phạm vi điều chỉnh:

Căn cứ Thông tư 01/2022/BXD hướng dẫn việc xác định đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí, chất lượng và việc tổ chức triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo được phê duyệt tại Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025.

III. Nguyên tắc thực hiện: (05)

1. Bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân. Ưu tiên sử dụng nguyên vật liệu địa phương và sử dụng lao động tại chỗ để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình.

2. Phân quyền, phân cấp cho địa phương trong xây dựng, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện, đặc điểm, bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc, các vùng miền gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

3. Hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số và hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng.

4. Huy động từ nhiều nguồn vốn để thực hiện, kết hợp giữa Nhà nước và nhân dân cùng làm theo nguyên tắc: Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở.

5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo ở các cấp, các ngành. Có biện pháp phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, lãng phí và các vi phạm trong quá trình thực hiện.

IV. Nội dung thực hiện:

1. Về tiêu chí được hỗ trợ nhà ở

Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ nhà ở thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở thuộc loại không bền chắc (trong ba kết cấu chính là nền – móng; khung - tường; mái thì có ít nhất hai kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc).

b) Diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ nghèo, hộ cận nghèo nhỏ hơn 8m2.

c) Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội hoặc tổ chức xã hội khác.

2. Yêu cầu chất lượng về nhà ở sau khi được hỗ trợ

a) Sau khi được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa, nhà ở phải đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m2, đảm bảo “3 cứng” (nền - móng cứng; khung - tường cứng; mái cứng) và tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên.

b) Các bộ phận nền – móng; khung - tường; mái của căn nhà phải được làm từ các loại vật liệu có chất lượng tốt, không làm từ các loại vật liệu tạm, mau hỏng, dễ cháy. Cụ thể:

“Nền - móng cứng” là nền - móng nhà làm bằng các loại vật liệu có tác dụng làm tăng độ cứng của nền như: vữa xi măng - cát, bê tông, bê tông cốt thép, xây gạch/đá, gạch lát, gỗ;

“Khung - tường cứng” bao gồm hệ thống khung, cột, tường. Tùy điều kiện cụ thể, khung, cột được làm từ các loại vật liệu: bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền chắc; tường xây gạch/đá hoặc làm từ gỗ bền chắc.

“Mái cứng” gồm hệ thống đỡ mái và mái lợp. Tùy điều kiện cụ thể, hệ thống đỡ mái có thể làm từ các loại vật liệu: bê tông cốt thép, sắt, thép, gỗ bền chắc. Mái làm bằng bê tông cốt thép, lợp ngói. Trường hợp mái bằng tôn lợp giả ngói, tôn lạnh, tôn cách nhiệt, tôn cán sóng và có kết cấu đỡ chắc chắn (khung sắt, gỗ...) liên kết bền chặt với tường xây, cột bê tông cốt thép thì mái tôn trong trường hợp này được coi là vật liệu bền chắc.

3. Định mức hỗ trợ

- Vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương: Nhà xây mới 40.000.000 đồng/hộ; sửa chữa nhà 20.000.000 đồng/hộ;

- Vốn sự nghiệp ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã): Đối ứng tối thiểu bằng 15% mức vốn ngân sách trung ương hỗ trợ. Trong đó, ngân sách tỉnh đảm bảo đối ứng tối thiểu 10,5%; ngân sách cấp huyện, cấp xã đối ứng tối thiểu 4,5%.

4. Thứ tự ưu tiên hỗ trợ nhà ở

a) Ưu tiên hỗ trợ trước cho các đối tượng theo thứ tự sau đây:

- Hộ nghèo dân tộc thiểu số;

- Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng;

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội;

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật);

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai;

- Các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại.

b) Đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo có cùng mức độ ưu tiên, việc hỗ trợ được thực hiện theo thứ tự sau:

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở hư hỏng, dột nát (làm bằng các vật liệu nhanh hỏng, chất lượng thấp) có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn;

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở (là hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở riêng, hiện đang ở cùng bố mẹ nhưng đã tách hộ, ở nhờ nhà của người khác, thuê nhà ở - trừ trường hợp được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước);

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo có đông nhân khẩu.

5. Thực hiện hỗ trợ nhà ở

a) Thiết kế mẫu nhà ở

- SXD thiết kế tối thiểu 03 mẫu nhà ở điển hình phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương (kèm theo dự toán kinh phí, dự trù vật liệu chủ yếu)

- Các địa phương tổ chức giới thiệu các mẫu thiết kế để người dân tham khảo, lựa chọn. Tôn trọng nguyện vọng của người dân, không bắt buộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo xây dựng nhà ở theo thiết kế mẫu;

- Tùy theo điều kiện cụ thể, người dân có thể xây dựng theo kinh nghiệm, truyền thống, phù hợp với điều kiện kinh tế, sinh hoạt của gia đình, nhưng phải đảm bảo tiêu chí tối thiểu về diện tích, chất lượng theo quy định.

b) Tổ chức xây mới hoặc sửa chữa nhà ở

- HN, HCN trong danh sách được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở ký cam kết xây mới hoặc sửa chữa nhà ở và đăng ký với UBND cấp xã đề nghị cung ứng vật liệu để xây mới hoặc sửa chữa nhà ở (nếu có nhu cầu), đề xuất lựa chọn mẫu nhà, phương thức xây mới hoặc sửa chữa nhà ở (theo mẫu tại Phụ lục II của Thông tư 01);

- Đối với HN, HCN có thành viên thuộc đối tượng BTXH và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có khả năng tự xây mới hoặc sửa chữa nhà ở thì UBND cấp xã phối hợp MTTQ xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận để thống nhất phân công các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tổ chức xây mới hoặc sửa chữa nhà ở cho các đối tượng này;

- HN, HCN được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở phải báo cáo UBND cấp xã khi hoàn thành các phần việc theo giai đoạn (hoàn thành phần móng đối với những hộ xây dựng nhà ở mới, hoàn thành từ 30% khối lượng công việc trở lên đối với những hộ sửa chữa nhà ở hiện có) hoặc hoàn thành toàn bộ công trình để tổ chức nghiệm thu làm cơ sở thực hiện giải ngân vốn hỗ trợ;

- UBND cấp xã có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát và giúp đỡ các HN, HCN trong quá trình xây mới hoặc sửa chữa nhà ở đảm bảo tiến độ và chất lượng; lập BB xác nhận hoàn thành theo giai đoạn và biên bản xác nhận hoàn thành công trình đưa vào sử dụng (theo mẫu tại Phụ lục III và Phụ lục IV của Thông tư 01).

V. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn; tổng hợp, theo dõi đôn đốc, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện cho UBND tỉnh và Bộ Xây dựng; giải quyết những vướng mắc thuộc thẩm quyền hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

- Chủ trì, tổ chức nghiên cứu thiết kế tối thiểu 03 mẫu nhà điển hình để người dân lựa chọn.

- Sau khi kết thúc chương trình, chủ trì tham mưu UBND tỉnh tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ Xây dựng và Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai  thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh.

- Tùy điều kiện thực tế, các bộ phận nhà ở có thể làm bằng các loại vật liệu có chất lượng tương đương có sẵn tại địa phương đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đảm bảo thời hạn sử dụng; Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh hoặc báo cáo Bộ Xây dựng  xem xét, quyết định về quy định chủng loại vật liệu địa phương cụ thể (nếu có).

- Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được giao tại QĐ số 2179/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện NQ số 22/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.

2. Sở Tài chính

Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của UBND tỉnh tại Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo khác của UBND tỉnh; phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương và đối ứng ngân sách tỉnh để đảm bảo các hoạt động của chương trình.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp kế hoạch, cân đối và bố trí vốn có mục tiêu cho các địa phương trong kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: Phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình theo quy định.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh: Đẩy mạnh công tác vận động nhân dân tích cực tham gia công tác giảm nghèo bền vững và thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tuyên truyền, vận động người dân và đoàn viên, hội viên trong quá trình tổ chức triển khai Dự án 5 thuộc Chương trình. Phát huy tốt vai trò Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh trong công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh.

6. Trách nhiệm của UBND các huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Tây Giang, Đông Giang, Phước Sơn, Nam Giang:

- Tổng hợp, phê duyệt theo thẩm quyền danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở trên địa bàn theo quy định.

- Tổ chức thực hiện phần kinh phí được phân bổ đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng, nội dung hỗ trợ và đúng theo quy định hiện hành;  thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện, đảm bảo chính sách đến được từng hộ có khó khăn về nhà ở thuộc diện đối tượng được hỗ trợ; không để xảy ra thất thoát, tiêu cực; đảm bảo các hộ có nhà ở đạt chất lượng theo quy định sau khi được hỗ trợ; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện định kỳ, đột xuất cho cấp thẩm quyền.

- Tổ chức giới thiệu rộng rãi các mẫu nhà ở đến nhân dân địa phương được chọn.

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn hỗ trợ thực hiện (từ các nguồn như: đóng góp của hộ gia đình; huy động từ cộng đồng, dòng họ; quỹ vì người nghèo; các nguồn đóng góp hỗ trợ tự nguyện khác). Căn cứ số vốn được UBND tỉnh phân bổ và số vốn huy động được từ các nguồn khác, UBND huyện phân bổ vốn cho các xã, đồng thời thông báo danh sách các hộ gia đình thuộc đối tượng đã được phê duyệt cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để thực hiện cho vay (nếu có).

- Định kỳ có báo cáo Quý (Phụ lục V của TT 01) trước ngày 15 tháng cuối Quý và báo cáo năm (Phụ lục VI của TT 01) trước ngày 10 tháng 12 hàng năm, gửi Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND và Bộ Xây dựng.

- Bố trí vốn đối ứng ngân sách địa phương để thực hiện Dự án 5 trên địa bàn không thấp hơn mức tối thiểu theo quy định tại Điều 12 của Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh.

- Trong quá trình triển khai thực hiện các địa phương rà soát đối tượng thụ hưởng của Đề án đảm bảo đúng đối tượng áp dụng theo quy định tại Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 0/6/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

7. Trách nhiệm của UBND cấp xã:

- Rà soát, thẩm định, tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở trình UBND cấp huyện tổng hợp, phê duyệt theo quy định.

- Nghiệm thu, xác nhận khối lượng xây dựng hoàn thành theo giai đoạn (hoàn thành phần móng đối với những hộ xây dựng mới hoặc hoàn thành từ 30% khối lượng công việc xây dựng trở lên đối với những hộ sửa chữa nhà ở hiện có) và xác nhận hoàn thành công trình đưa vào sử dụng để làm cơ sở giải ngân vốn hỗ trợ theo quy định.

- Chỉ đạo, giám sát các hộ sử dụng vốn hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở đúng mục đích, đảm bảo nhà ở phải được xây dựng hoàn chỉnh để đưa vào sử dụng; vận động các tổ chức, đoàn thể như: MTTQVN, Hội LHPN, Hội ND, Hội CCB, Đoàn Thanh niên xã giúp đỡ các hộ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở; phát huy cao nhất khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng, các nhà cung ứng vật liệu và hộ gia đình.

- Định kỳ có báo cáo Quý (Phụ lục V của TT 01) trước ngày 10 tháng cuối Quý và báo cáo năm (Phụ lục VI của TT 01) trước ngày 05/12 hàng năm, gửi UBND huyện để tổng hợp báo UBND tỉnh và Sở Xây dựng.

- Thực hiện các nội dung quy định tại K2 Đ20 Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ Tài chính: UBND cấp xã có trách nhiệm giám sát để các hộ gia đình sử dụng tiền hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đúng mục đích, đảm bảo chất lượng nhà ở; đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan ở địa phương thực hiện công khai chính sách hỗ trợ của nhà nước: danh sách hỗ trợ nhà ở, mức hỗ trợ từng hộ gia đình trước và sau khi có quyết định hỗ trợ của cấp có thẩm quyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã và tại các thôn, bản theo quy định tại Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách đối với các cá nhân, dân cư./.

Người đăng: Lê Văn Đáng .Ngày đăng: 21/03/2023 .Lượt xem: 173 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tập huấn quy trình thực hiện Dự án hỗ trợ sản xuất cộng đồng trên địa bàn huyện Nam Trà My, giai đoạn 2021-2025
Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam tập huấn chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025
Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam phấn đấu từ năm 2023 đến năm 2027 vận động hỗ trợ xây dựng trên 150 căn nhà cho hộ nghèo.
Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 họp thường kỳ tháng 4
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin
Khai mạc Lớp tập huấn thứ hai về Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025 cho cán bộ cấp xã thuộc các huyện đồng bằng và miền núi thấp.
Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X quyết định nhiều nội dung quan trọng
Các tin cũ hơn:
Nông Sơn kết nối việc làm cho lao động tại địa phương.
UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Quảng Nam phấn đấu giảm 3.000 hộ nghèo vào cuối năm 2023
UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành, phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Đông đốc hoàn thành phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo kết quả điều tra hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình
Huyện Hiệp Đức phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nam Trà My phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nông Sơn phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nam Giang phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Đông Giang có 42 hộ nghèo thoát nghèo bền vững năm 2015
76 hộ nghèo của thị xã Điện Bàn thoát nghèo bền vững năm 2015
Thị xã Điện Bàn giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,70%
Xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang hoàn thành tổng điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2015
Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác giảm nghèo
Cấp bổ 01 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo
Tiếp tục mua thẻ BHYT cho người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Cấp 5,521 tỷ đồng cho Bảo hiểm xã hội tỉnh
Kiện toàn Ban Điều hành và Tổ giúp việc Chương trình giảm nghèo
Mức điểm để phân loại, xếp hạng xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo Chuẩn nghèo mới tiếp cận đa chiều
Điều chỉnh số lượng hộ nghèo tham gia mô hình giảm nghèo
Nội dung Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Hoàn thành triển khai tập huấn tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015
Toàn tỉnh còn 02 huyện chưa tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn Tổng điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015
Chỉ đạo tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Triển khai tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015
779.963 triệu đồng phân bổ thực hiện Chương trình nông thôn mới
Giai đoạn 2016-2020 Quảng Nam có 56 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới
Phê duyệt điều chỉnh Đề án Hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Phân bổ 21,416 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015
Cấp 5.045.150.000 đồng cho các địa phương để thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật.
Khẩn trương thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo và triển khai đăng ký thoát nghèo năm 2015
Xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh chuyển qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo
Huyện Núi Thành phê duyệt 03 hộ nghèo và 01 hộ cận nghèo phát sinh quý II năm 2015
Huyện Bắc Trà My phê duyệt hộ nghèo phát sinh năm 2015
Còn khó khăn trong giảm nghèo ở Quảng Nam
Nhìn lại việc thực hiện chương trình giảm nghèo quốc gia trên địa bàn tỉnh
Đối tượng và Quy trình đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2014
Nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi Bò cái lai sinh sản để hỗ trợ giảm nghèo nghèo nhanh và bền vững
Nông Sơn nhiều thanh niên vươn lên làm giàu nhờ nghề trầm cảnh
    
1   2   3   4  
    

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video