Chi tiết tin tức
Kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016. Chương trình thực hiện nhằm đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin), góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Quốc hội đề ra, đảm bảo giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1-1,5%/năm (riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3-4%/năm) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, Chương trình thực hiện để cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015 (riêng hộ nghèo ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn, hộ nghèo dân tộc thiểu số tăng gấp 2 lần), thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn được tập trung đầu tư đồng bộ theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là hạ tầng thiết yếu như giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi nhỏ, nước sinh hoạt; tạo điều kiện để người dân tham gia thực hiện các hoạt động của Chương trình để tăng thu nhập thông qua tạo việc làm công nhằm phát huy hiệu quả các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu được đầu tư, góp phần giảm rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện tiếp cận thị trường.

Từ năm 2016-2019, tỉnh Quảng Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, bên cạnh đó tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo riêng từ nguồn ngân sách tỉnh nhất là Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững tại Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh. Thông qua các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, tác động trực tiếp của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo chung của quốc gia và của tỉnh, chung tay hỗ trợ của xã hội và nỗ lực vượt nghèo của hộ nghèo, theo Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giảm dần và tích cựcqua các năm: Năm 2016 giảm so năm 2015: 1,77%, tương ứng giảm 6.487 hộ nghèo; năm 2017 giảm so năm 2016: 1,85% tương ứng giảm 7.218 hộ nghèo; năm 2018 giảm so năm 2017: 1,71% tương ứng giảm 6.575 hộ nghèo; năm 2019 giảm 1,51% (5.887 hộ), vượt mục tiêu đề ra.

Theo Quyết định phê duyệt của 18 huyện, thị xã, thành phố, năm 2019 toàn tỉnh còn 25.650 hộ nghèo, tỷ lệ 6,06%, trong đó có 7.659 hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội không có khả năng thoát nghèo, chiếm tỷ lệ 1,81% và 2.732 hộ nghèo do già cả, ốm đau thường xuyên chưa thể tác động thoát nghèo, chiếm tỷ lệ 0,65% trong tổng tỷ lệ nghèo chung toàn tỉnh (6,06%). Số hộ nghèo có thể tác động để thoát nghèo là 15.259 hộ, chiếm tỷ lệ 3,61% và tập trung chủ yếu ở khu vực 06 huyện miền núi cao (14.128 hộ, tỷ lệ 16,88%), trong đó số hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm đa số (trên 95%), là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội rất khó khăn, thiếu các điều kiện phát triển sản xuất, cơ hội việc làm, thị trường tiêu thụ sản phẩm,... nên rất khó giảm nghèo. Ở khu vực đồng bằng chỉ còn 1.131 hộ nghèo có khả năng tác động để thoát nghèo nhưng đa số có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, khả năng thoát nghèo thấp trong năm 2020. Với thực trạng nêu trên, các địa phương (trừ Hội An, Tam Kỳ) đề xuất chỉ tiêu giảm hộ nghèo năm 2020 với UBND tỉnh là 2.604 hộ nghèo (khu vực đồng bằng đề nghị 612 hộ; khu vực miền núi đề nghị 1.992 hộ).

Căn cứ mục tiêu tại Báo cáo số 372-BC/TU ngày 16/4/2019 của Tỉnh ủy sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 27/4/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (Khóa XXI) về đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ  năm 2020, Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; đề xuất chỉ tiêu giảm nghèo của các địa phương, thực trạng nghèo trên địa bàn tỉnh, năm 2020 Sở Lao động - TBXH đề xuất UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch giảm 2.700 hộ nghèo cho các địa phương (trừ thành phố Hội An và Tam Kỳ) gồm khu vực đồng bằng: 660 hộ; khu vực miền núi: 2.040 hộ.

Ngoài ra, căn cứ Nghị quyết số 51/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam, Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2019-2021, Kế hoạch số 927/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh về công tác xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2021; số lượng người lao động của các địa phương đã đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2019 (1.525 lao động) và nguồn lao động của các địa phương có thể tham gia đi làm việc ở nước ngoài của các địa phương qua số liệu điều tra cung năm 2019. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất UBND tỉnh xem xét, giao chỉ tiêu người lao động của các địa phương tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 là 1.800 lao động./.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 31/12/2019 .Lượt xem: 177 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Các tin cũ hơn:
Thực hiện chính sách hỗ trợ mức sống cho một số đối tượng người có công, bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo theo Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam trên địa bàn huyện Nông Sơn
Tỷ lệ nghèo khu vực đồng bằng tỉnh Quảng Nam còn 2,42%
Tỷ lệ nghèo khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam còn 20,85%
Tỉnh Quảng Nam còn 25.650 hộ nghèo
Đề nghị thay đổi Trưởng ban Chỉ đạo và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
UBND tỉnh thống nhất đầu tư Dự án nhân rộng mô hình nuôi bò lai sinh sản tại xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức
Tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên
Quảng Nam có 03 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135
Huyện Tây Giang còn 1.932 hộ nghèo
Huyện Phú Ninh còn 482 hộ nghèo
    
1   2   3   4   5   6   7   8  
    

Lượt truy cập

Liên kết web