Chi tiết tin tức
UBND tỉnh thống nhất đầu tư Dự án nhân rộng mô hình nuôi bò lai sinh sản tại xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức

Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Báo cáo tổng hợp thẩm định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với Dự án nhân rộng mô hình nuôi bò lai sinh sản tại xã Bình Sơn từ nguồn vốn thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 của huyện Hiệp Đức. Ngày 23/12/2019, UBND tỉnh có Công văn số 7694/UBND-KGVX thống nhất nội dung đầu tư Dự án nêu trên theo đúng quy định tại Khoản 6, Điều 2, Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2018-2020. Theo nội dung dự án, tổng mức đầu tư dự án là 460,736 triệu đồng, gồm: Nguồn vốn ngân sách tỉnh là 385,936 triệu đồng, nguồn vốn đối ứng của hộ gia đình tham gia dự án là 74,8 triệu đồng, thực hiện hỗ trợ đầu tư cho 22 hộ dân tham gia dự án, gồm: 09 hộ nghèo, 04 hộ cận nghèo và 09 hộ thoát nghèo./.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 26/12/2019 .Lượt xem: 124 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thực hiện chính sách hỗ trợ mức sống cho một số đối tượng người có công, bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo theo Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam trên địa bàn huyện Nông Sơn
Tỷ lệ nghèo khu vực đồng bằng tỉnh Quảng Nam còn 2,42%
Tỷ lệ nghèo khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam còn 20,85%
Tỉnh Quảng Nam còn 25.650 hộ nghèo
Đề nghị thay đổi Trưởng ban Chỉ đạo và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
Các tin cũ hơn:
Tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên
Quảng Nam có 03 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135
Huyện Tây Giang còn 1.932 hộ nghèo
Huyện Phú Ninh còn 482 hộ nghèo
Huyện Núi Thành còn 826 hộ nghèo
Huyện Quế Sơn còn 1.258 hộ nghèo
Huyện Thăng Bình còn 2.065 hộ nghèo
Huyện Duy Xuyên còn 1.107 hộ nghèo năm 2019
Thành phố Hội An còn 43 hộ nghèo cuối năm 2019
Hộ nghèo thành phố còn dưới 1% năm 2019
    
1   2   3   4   5   6   7  
    

Lượt truy cập

Liên kết web