Chi tiết tin tức
Thành phố Hội An còn 43 hộ nghèo cuối năm 2019

Năm 2019, thực hiện Kế hoạch số 4639/KH-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, thành phố Hội An đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2019 và đã phê duyệt trước ngày 30/11/2019 (Quyết định số 4368/QĐ-UBND ngày 29/11/2019) theo đúng thời gian quy định của UBND tỉnh. Theo đó, thành phố Hội An còn 43 hộ nghèo, tỷ lệ 0,19%, trong năm thành phố giảm được 07 hộ nghèo, tương ứng giảm 0,04%. Hầu hết các hộ nghèo còn lại là hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội (43/43 hộ), có 05 phường và 01 xã (tân Hiệp) không còn hộ nghèo, xã có nhiều hộ ngehof nhất là xã CamraKim (15 hộ)./.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 20/12/2019 .Lượt xem: 99 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thực hiện chính sách hỗ trợ mức sống cho một số đối tượng người có công, bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo theo Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam trên địa bàn huyện Nông Sơn
Tỷ lệ nghèo khu vực đồng bằng tỉnh Quảng Nam còn 2,42%
Tỷ lệ nghèo khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam còn 20,85%
Tỉnh Quảng Nam còn 25.650 hộ nghèo
Đề nghị thay đổi Trưởng ban Chỉ đạo và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
UBND tỉnh thống nhất đầu tư Dự án nhân rộng mô hình nuôi bò lai sinh sản tại xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức
Tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên
Quảng Nam có 03 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Hộ nghèo thành phố còn dưới 1% năm 2019
Nông Sơn giảm 2,93% hộ nghèo
Huyện Hiệp Đức giảm 2,68% hộ nghèo
Huyện Nam Trà My giảm 8,51% hộ nghèo
Huyện Tiên Phước giảm còn 5,29% hộ nghèo năm 2019
Huyện Bắc Trà My giảm 5,88% hộ nghèo năm 2019
Huyện Đại Lộc giảm 406 hộ nghèo, đạt chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019
Quốc hội Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
Toàn tỉnh có 12/18 huyện, thị xã, thành phố thực hiện chi trả hỗ trợ mức sống theo Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam.
Triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2019
    
1   2   3   4   5   6   7  
    

Lượt truy cập

Liên kết web