Chi tiết tin tức
Nông Sơn giảm 2,93% hộ nghèo

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 và Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn Quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo hằng năm và Kế hoạch số 4639/KH-UBND ngày 22/9/2016 của UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, của UBND tỉnh, của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, năm 2019 huyện Nông Sơn  đã chỉ đạo tổ chức thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo định kỳ năm 2019 và hoàn thành phê duyệt kết quả rà soát tại Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 12/12/2019.  Theo đó, huyện Nông Sơn còn 908 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 10,19%, giảm 2,93% tương ứng giảm 246 hộ so năm 2018.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 20/12/2019 .Lượt xem: 111 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thực hiện chính sách hỗ trợ mức sống cho một số đối tượng người có công, bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo theo Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam trên địa bàn huyện Nông Sơn
Tỷ lệ nghèo khu vực đồng bằng tỉnh Quảng Nam còn 2,42%
Tỷ lệ nghèo khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam còn 20,85%
Tỉnh Quảng Nam còn 25.650 hộ nghèo
Đề nghị thay đổi Trưởng ban Chỉ đạo và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
UBND tỉnh thống nhất đầu tư Dự án nhân rộng mô hình nuôi bò lai sinh sản tại xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức
Tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên
Quảng Nam có 03 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Huyện Hiệp Đức giảm 2,68% hộ nghèo
Huyện Nam Trà My giảm 8,51% hộ nghèo
Huyện Tiên Phước giảm còn 5,29% hộ nghèo năm 2019
Huyện Bắc Trà My giảm 5,88% hộ nghèo năm 2019
Huyện Đại Lộc giảm 406 hộ nghèo, đạt chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019
Quốc hội Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
Toàn tỉnh có 12/18 huyện, thị xã, thành phố thực hiện chi trả hỗ trợ mức sống theo Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam.
Triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2019
Ban hành kế hoạch Rà soát xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020
Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
    
1   2   3   4   5   6  
    

Lượt truy cập

Liên kết web