Trang chủ
 
 
Giới thiệu
 
 
Tin tức
 
 
Văn bản
 
 
Video
 
 
Hỏi đáp
 
 
Trợ giúp
 
Chi tiết tin tức
Định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2017
Ngày 01 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 4232/QĐ-UBND Quy định về định mức hỗ trợ thực hiện một số nội dung của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2017

Theo Quyết định này, UBND tỉnh quy định cụ thể định mức hỗ trợ thực hiện một số nội dung của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2017 từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững như sau:

Về mức hỗ trợ dự án theo quy định tại tiết 2, điểm a, khoản 1 Điều 8 và mức chi chuyên môn thực hiện Dự án hỗ trợ sản xuất, đa dạng sinh kế theo quy định tại các điểm a, b, c, đ, g, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 15/2017/TT-BTC, cụ thể:

1. Mức hỗ trợ dự án và mức chi chuyên môn đối với dự án trồng trọt 

a)  Mức hỗ trợ dự án: Tối đa 80 triệu đồng/dự án/năm đối với cây trồng hằng năm và tối đa 120 triệu đồng/dự án/năm đối với cây trồng lâu năm.

b) Mức chi chuyên môn hỗ trợ hộ tham gia dự án:

 - Hỗ trợ tiền mua giống cây trồng và phân bón cho 3 vụ sản xuất liên tiếp để chuyển đổi cơ cấu giống đối với cây ngắn ngày, bao gồm: Cây lương thực, cây thực phẩm, mỗi hộ không quá 1 ha. Mức hỗ trợ như sau:

 + Tối đa không quá 10 triệu đồng/ha/hộ đối với địa bàn huyện nghèo, huyện có tỷ lệ nghèo cao, trong đó bao gồm thôn đặc biệt khó khăn và xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135;

 + Tối đa không quá 05 triệu đồng/ha/hộ đối với các xã còn lại, trong đó có thôn đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 ngoài địa bàn huyện nghèo, huyện có tỷ lệ nghèo cao; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển thuộc Chương trình 30a.

 - Hỗ trợ một lần tiền mua giống; hỗ trợ ba năm liền tiền mua phân bón để chuyển từ trồng cây hàng năm sang trồng cây lâu năm (chè, cao su, cây ăn quả, cây dược liệu, cây nguyên liệu sinh học…..). Mức hỗ trợ như sau:

 + Tối đa không quá 15 triệu đồng/ha/hộ đối với địa bàn huyện nghèo, huyện có tỷ lệ nghèo cao, trong đó bao gồm thôn đặc biệt khó khăn và xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135;

 + Tối đa không quá 08 triệu đồng/ha/hộ đối với các xã còn lại, trong đó có thôn đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 ngoài địa bàn huyện nghèo, huyện có tỷ lệ nghèo cao và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển thuộc Chương trình 30a.

2. Mức hỗ trợ dự án và mức chi chuyên môn đối với dự án chăn nuôi

a) Mức hỗ trợ dự án: Tối đa 140 triệu đồng/dự án/năm

b) Mức chi chuyên môn hỗ trợ hộ tham gia dự án:

- Hỗ trợ con giống, cụ thể:

+ Hỗ trợ 01 lần tiền mua giống gia súc là trâu, bò với mức tối đa 10 triệu đồng/hộ;

+ Hỗ trợ từ một đến hai lần tiền mua heo, dê với mức tối đa 04 triệu đồng/hộ;

+ Hỗ trợ từ một đến hai lần tiền mua giống gia cầm, thủy cầm với mức tối đa 04 triệu đồng/hộ trên địa bàn huyện nghèo, huyện có tỷ lệ nghèo cao, trong đó bao gồm thôn đặc biệt khó khăn và xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135; với mức tối đa 03 triệu đồng/hộ đối với các xã còn lại, trong đó có thôn đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 ngoài địa bàn huyện nghèo, huyện có tỷ lệ nghèo cao và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển thuộc Chương trình 30a.

- Hỗ trợ làm chuồng, thức ăn chăn nuôi: 03 triệu đồng/hộ.

- Hỗ trợ tiêm phòng gia súc, gia cầm: Hộ nông dân trực tiếp chăn nuôi được hỗ trợ 100% tiền vắc xin và chi phí bảo quản vắc xin để tiêm phòng đối với các bệnh nguy hiểm: Lở mồm long móng, nhiệt thán, tụ huyết trùng trâu bò, dịch tả, dịch tai xanh ở lợn, cúm gia cầm.

3. Mức hỗ trợ dự án và mức chi chuyên môn đối với dự án lâm nghiệp

a) Mức hỗ trợ dự án: Tối đa 120 triệu đồng/dự án/năm.

b) Mức chi chuyên môn hỗ trợ hộ tham gia dự án: Hỗ trợ lần đầu giống cây lâm nghiệp theo quy trình trồng rừng sản xuất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón với mức tối đa 09 triệu đồng/hộ.

4. Mức hỗ trợ dự án và mức chi chuyên môn đối với dự án nuôi trồng thủy sản

a) Mức hỗ trợ dự án: Tối đa 160 triệu đồng/dự án/năm

b) Mức chi chuyên môn hỗ trợ hộ tham gia dự án:

- Hỗ trợ giống, ngư cụ đánh bắt: Tối đa 15 triệu đồng/hộ;

- Hỗ trợ thức ăn, vắc xin, cải tạo diện tích nuôi trồng thủy sản: Tối đa 07 triệu đồng/hộ.

5. Mức hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia dự án:

a) Mức hỗ trợ cho hộ nghèo: Hỗ trợ bằng định mức quy định tối đa cho từng nội dung dự án quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Mục I; Điều 1, Quyết định này.

b) Hộ cận nghèo: Hỗ trợ bằng 85% định mức hỗ trợ của hộ nghèo theo quy định tại điểm a, khoản 5 Mục I, Quyết định này;

c) Hộ mới thoát nghèo hỗ trợ bằng 80% định mức hỗ trợ của hộ nghèo theo quy định tại điểm a, khoản 5 Mục I, Quyết định này.

Về quy định loại mô hình, mức hỗ trợ dự án theo quy định tại tiết 2, điểm a, khoản 1, khoản 2 Điều 8 và mức chi chuyên môn thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 15/2017/TT-BTC, cụ thể:

1. Loại mô hình

a) Mô hình giảm nghèo thông qua hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm và thu nhập thuộc các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

b) Mô hình giảm nghèo tạo việc làm thông qua đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ ở thôn.

2. Mức hỗ trợ dự án (quy mô), mức chi chuyên môn, thời gian triển khai, địa bàn thực hiện và số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia mô hình thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo

2.1 Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thông qua hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm và thu nhập thuộc lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

a) Mức hỗ trợ dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo: Áp dụng bằng với mức hỗ Dự án hỗ trợ sản xuất, đa dạng sinh kế theo quy định tại điểm a của các khoản 1, 2 và 4 Mục I, Điều 1, Quyết định này.

b) Mức chi chuyên môn hỗ trợ hộ tham gia dự án: Tối đa không quá 2 lần mức hỗ trợ của Dự án hỗ trợ sản xuất, đa dạng sinh kế theo quy định tại điểm b các khoản 1, 2 và 4 Mục I, Điều 1, Quyết định này.

c) Thời gian triển khai: Không quá 36 tháng (quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 7 Thông tư số 15/2017/TT-BTC).

d) Địa bàn thực hiện:

+ Thôn đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi thuộc đối tượng đầu tư của Chương trình 135;

+ Xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc đối tượng đầu tư của Chương trình 30a theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017;

+ Các huyện nghèo, huyện có tỷ lệ nghèo cao;

+ Các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135, trong đó ưu tiên nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các thôn có số lượng hộ nghèo cao hơn số lượng hộ nghèo, cận nghèo bình quân chung của từng xã.

đ) Số người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia mô hình: Tùy theo mức hỗ trợ của dự án, mỗi mô hình có từ  05 đến 10  hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia, trong đó ưu tiên cho hộ nghèo và hộ cận nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững.

e) Các nội dung chi thực hiện mô hình: Thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 15/2017/TT-BTC.

2.2 Dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo tạo việc làm thông qua đầu tư các công trình hạ tầng quy mô nhỏ ở thôn

a) Quy mô mô hình:

- Tối đa 50 triệu đồng/dự án đối với thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135;

- Tối đa 300 triệu đồng/dự án đối với các xã nghèo đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 và xã nghèo đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc Chương trình 30a.

- Tối đa 500 triệu đồng/dự án đối với các xã trên địa bàn huyện nghèo, huyện có tỷ lệ nghèo cao thuộc Chương trình 30a.

c) Thời gian triển khai: Không quá 02 năm.

d) Địa bàn thực hiện:

+ Thôn đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi thuộc đối tượng đầu tư của Chương trình 135;

+ Xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thuộc đối tượng đầu tư của Chương trình 30a theo Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017;

+ Các huyện nghèo, huyện có tỷ lệ nghèo cao;

+ Các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135, trong đó ưu tiên nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các thôn có số lượng hộ nghèo cao hơn số lượng hộ nghèo, cận nghèo bình quân chung của từng xã.

đ) Số người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia mô hình: Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cư trú trên địa bàn có nhu cầu và đăng ký tham gia dự án với UBND cấp xã theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Thông số 11/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017, ít nhất mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo đăng ký được giải quyết 01 lao động để tham gia dự án.

e) Các nội dung chi thực hiện mô hình: Thực hiện theo Khoản 2, Điều 12, Thông tư số 15/2017/TT-BTC.

Về quy định mức chi xây dựng và quản lý dự án theo quy định tại khoản 1, Điều 9, Thông tư số 15/2017/TT-BTC, UBND tỉnh quy định không quá 5% tổng kinh phí thực hiện dự án và không quá 10% mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho dự án.

Về cơ chế hỗ trợ một số nội dung của Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2017, thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 15/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính, Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản có liên quan.

           Về tổ chức thực hiện, UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành: Nông nghiệp phát triển nông thôn, Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức thực hiện; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định  này, tổng hợp, báo cáo kết quả với UBND tỉnh theo đúng quy định.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 06/12/2017 .Lượt xem: 274 lượt.
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Bổ sung Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 11/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam
Phân bổ 60 tỷ đồng Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2016
Điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gian giảm nghèo bền vững năm 2015 của huyện Nam Trà My
Đầu tư xây dựng 227 công trình cơ sở hạ tầng tại các xã nghèo đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn
Trình HĐND tỉnh bổ sung huyện Tiên Phước và Hiệp Đức được hưởng chính sách đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

Tin mới nhất
Lượt truy cập

Liên kết web