Trang chủ
 
 
Giới thiệu
 
 
Tin tức
 
 
Văn bản
 
 
Video
 
 
Hỏi đáp
 
 
Trợ giúp
 
Chi tiết tin tức
Báo cáo kết quả rà soát huyện nghèo tỉnh Quảng Nam

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc rà soát, đánh giá các huyện nghèo theo Quyết định số 2115/QĐ-TTg ngày 7/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các huyện miền núi thực hiện rà soát, đánh giá các tiêu chí huyện nghèo.
Trên cơ sở kết quả rà soát của các địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức họp lấy ý kiến thống nhất với các ngành liên quan của tỉnh và tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả rà soát huyện nghèo trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định. Theo đó, toàn tỉnh thực hiện rà soát 09 huyện, gồm: 03 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP (Tây Giang, Phước Sơn, Nam Trà My); 03 huyện có tỷ lệ nghèo cao theo Quyết định số 615/QĐ-TTg (Bắc Trà My), Quyết định số 293/QĐ-TTg (Đông Giang, Nam Giang) và 03 huyện miền núi thấp còn lại phía tây của tỉnh (Hiệp Đức, Tiên Phước và Nông Sơn). Kết quả số điểm rà soát, đánh giá các tiêu chí theo quy định kèm theo Quyết định số 2115/QĐ-TTg ngày 07/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ của từng huyện như sau: Huyện Phước Sơn 86 điểm, Nam Trà My 100 điểm, Tây Giang 75 điểm, Đông Giang 76 điểm, Nam Giang 96 điểm, Bắc Trà My 78 điểm, Tiên Phước 38 điểm, Hiệp Đức 33 điểm, Nông Sơn 53 điểm.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 18/01/2017 .Lượt xem: 201 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển vài hải đảo giai đoạn 2016-2020
Các tin cũ hơn:
Cấp BHYT năm 2017 cho người nghèo, cận nghèo, người dân sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Hướng dẫn thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều s
Thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020
Tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020
Hướng dẫn hồ sơ rà soát xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020
Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2016
Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP
Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Quảng Nam: Phê duyệt kết quả Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Tin mới nhất
Lượt truy cập

Liên kết web