Trang chủ
 
 
Giới thiệu
 
 
Tin tức
 
 
Văn bản
 
 
Video
 
 
Hỏi đáp
 
 
Trợ giúp
 
Chi tiết tin tức
Cấp BHYT năm 2017 cho người nghèo, cận nghèo, người dân sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Để việc thực hiện chính sách cấp bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2017 cho người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo và người dân sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn kịp thời, đúng quy định của Luật bảo hiểm y tế và các văn bản liên quan. Ngày 05/01/2016,  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn cấp thẻ BHYT năm 2017 cho các đối tượng nêu trên.

Theo văn bản hướng dẫn, việc cấp thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo chỉ được thực khi đã có quyết định công nhận của Chủ tịch UBND cấp xã và quyết định phê duyệt của Chủ tịch UBND cấp huyện theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trước mắt chỉ thực hiện mua và cấp thẻ BHYT đối với người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí thu nhập quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo tại Công văn số 6390/UBND-KGVX ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam. Đối với hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, sau khi có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương và UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ hướng dẫn triển khai thực hiện. Trường hợp, hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản có nhu cầu đăng ký mua thẻ BHYT, đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã hướng dẫn hộ nghèo đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn mua thẻ BHYT theo quy định của Luật bảo hiểm y tế.

Riêng đối với người thuộc hộ cận nghèo, các địa phương lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2017 chia theo địa bàn như sau: Các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP và các huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 30a (huyện Đông Giang và Nam Giang), UBND cấp xã lập danh sách toàn người cận nghèo (trừ đối tượng đã có thẻ BHYT của các đối tượng khác) gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để cấp thẻ BHYT theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 08/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Các huyện, thị xã, thành phố còn lại, UBND cấp xã lập danh sách người thuộc hộ gia đình cận nghèo mới thoát nghèo (từ hộ nghèo lên cận nghèo) trong thời gian 05 năm (thoát nghèo lên cận nghèo kể từ năm 2013) gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố để cấp thẻ BHYT năm 2017 theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Quyết định số 705/QĐ-TTg. Những người thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2016 còn lại (ngoài nhóm thoát nghèo nêu trên), UBND cấp xã lập riêng danh sách gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để cấp thẻ BHYT năm 2017 theo khoản 4, Điều 2 Nghị quyết số 20//NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Kính phí đóng bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo do ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT theo quy định của Luật BHYT, Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 08/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 31//2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 20//NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Đối với người dân sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Chương trình 135, Chương trình 257), trong thời gian chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, danh sách các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020, UBND cấp xã chỉ đạo trước mắt lập danh sách các đối tượng thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng hoặc được hỗ trợ đóng BHYT theo quy định của Luật bảo hiểm y tế cư trú trên địa bàn (như bảo trợ xã hội, người có công cách mạng, trẻ em dưới 6 tuổi,...) để các đối tượng này có thẻ BHYT sử dụng kịp thời, theo đúng quy định của Luật bảo hiểm y tế. Đối với những người dân còn lại (không thuộc các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ hướng dẫn thực hiện sau khi có ý kiến chỉ đạo của trung ương hoặc quyết định phê duyệt danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Như vậy, hiện nay người thuộc hộ nghèo thiếu hụt đa chiều (không nghèo về thu nhập nhưng nghèo do thiếu hụt từ 3 chỉ số trong tổng số 10 chỉ số của 05 dịch vụ xã hội cơ bản là y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch - vệ sinh, thông tin) và người dân sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Chương trình 135, Chương trình 257) chưa được cấp thẻ BHYT năm 2017 để sử dụng./.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 06/01/2017 .Lượt xem: 465 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển vài hải đảo giai đoạn 2016-2020
Báo cáo kết quả rà soát huyện nghèo tỉnh Quảng Nam
Các tin cũ hơn:
Hướng dẫn thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều s
Thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020
Tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020
Hướng dẫn hồ sơ rà soát xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020
Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2016
Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP
Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Quảng Nam: Phê duyệt kết quả Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Đề nghị phê duyệt kết quả Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Tin mới nhất
Lượt truy cập

Liên kết web