Trang chủ
 
 
Giới thiệu
 
 
Tin tức
 
 
Văn bản
 
 
Video
 
 
Hỏi đáp
 
 
Trợ giúp
 
Chi tiết tin tức
Hướng dẫn thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều s
Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 17332/BTC-NSNN ngày 06/12/2016 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6390/UBND-KGVX ngày 22/12/2016 về việc thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành công văn hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện.

Theo nội dung công văn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề nghị UBND các huyện, thị, thành phố chỉ đạo trước mắt chỉ thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội đối với hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ đã được địa phương rà soát, công nhận và phê duyệt năm 2016 (trừ chính sách hỗ trợ hộ nghèo đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu - năm 2017 của tỉnh). Đối với hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản, sau khi có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.
Về xác định hộ nghèo về thu nhập và hộ nghèo thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản chia theo từng khu vực, văn bản này hướng dẫn xác định như sau: hộ nghèo về thu nhập, ở  khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống, tương ứng với số điểm B1 từ 120 điểm trở xuống; ở khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống, tương ứng với số điểm B1 từ 140 điểm trở xuống. Hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản ở khu vực nông thôn là hộ có thu nhập bình quân đầu người trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên, tương ứng với số điểm B1 từ 125 đến 150 điểm và số điểm B2 từ 30 điểm trở lên; ở khu vực thành thị là hộ có thu nhập bình quân đầu người trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên, tương ứng với số điểm B1 từ 145 đến 175 điểm và số điểm B2 từ 30 điểm trở lên.
Ngoài ra, công văn này đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thành việc cập nhập thông tin của hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả rà soát năm 2016 đã được địa phương phê duyệt vào phần mềm quản lý hộ nghèo trực tuyến; tổng hợp, phân loại và báo cáo số lượng hộ và khẩu nghèo về thu nhập, số lượng hộ và khẩu nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản (theo mẫu biểu đã thiết kế trong phần mềm quản lý hộ nghèo trực tuyến) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 09/01/2017.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 23/12/2016 .Lượt xem: 445 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển vài hải đảo giai đoạn 2016-2020
Báo cáo kết quả rà soát huyện nghèo tỉnh Quảng Nam
Cấp BHYT năm 2017 cho người nghèo, cận nghèo, người dân sinh tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Các tin cũ hơn:
Thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020
Tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020
Hướng dẫn hồ sơ rà soát xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020
Đề xuất phương án phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2016
Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP
Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/3/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Quảng Nam: Phê duyệt kết quả Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Đề nghị phê duyệt kết quả Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí của xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2012-2015
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    

Tin mới nhất

Lượt truy cập

Liên kết web