Chi tiết tin tức
Ban hành kế hoạch Rà soát xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 05/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020; Công văn số 3027/LĐTBXH-VPQGGN ngày 12/8/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn rà soát xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020. Ngày 30/8/2016, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch số 4193/KH-UBND về Rà soát xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Sau đây là toàn bộ nội dung kế hoạch.

1. Mục đích, yêu cầu:

Rà soát, lập danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo các tiêu chí tại Quyết định số 1559/QĐ-TTg ngày 05/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội giai đoạn 2016-2020.

Đảm bảo chính xác, kịp thời, thực hiện rà soát đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 3027/LĐTBXH-VPQGGN ngày 12/8/2016.

2. Phạm vi, đối tượng:

Thực hiện rà soát đối với tất cả các xã ở vùng bãi ngang ven biển và hải đảo có đường ranh giới tiếp giáp bờ biển hoặc xã cồn bãi, cù lao, đầm phá, bán đảo, hải đảo trên địa bàn tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo theo kết quả phê duyệt tổng điều tra hộ nghèo năm 2015 từ 16% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 11% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ, bao gồm các xã đang thụ hưởng và xã chưa thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015.

3. Các bước tổ chức rà soát

Bước 1: Công tác chuẩn bị

Ban Chỉ đạo giảm nghèo các cấp trực tiếp làm nhiệm vụ rà soát và xây dựng phương án, kế hoạch, lực lượng, kinh phí rà soát; tập huấn quy trình, công cụ cho các điều tra viên.

Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc rà soát xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 trên các phương tiện truyền thông đại chúng;

Bước 2: UBND các huyện chỉ đạo Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện tổ chức chỉ đạo rà soát các xã theo tiêu chí:

(1) Lập danh sách các xã ở vùng bãi ngang ven biển và hải đảo có đường ranh giới tiếp giáp bờ biển hoặc xã cồn bãi, cù lao, đầm phá, bán đảo, hải đảo trên địa bàn (Phụ lục 1).

(2) Rà soát các xã có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí quy định: Là xã có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo theo tổng điều tra hộ nghèo năm 2015 từ 16% trở lên (trong đó tỷ lệ hộ nghèo từ 11% trở lên) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Những xã đáp ứng được tiêu chí quy định sẽ được lập danh sách đưa vào rà soát tiếp theo (Phụ lục 2).

(3) Rà soát các tiêu chí:

- Thiếu (hoặc chưa đủ) 3/7 công trình cơ sở hạ tầng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, cụ thể:

+ Xã chưa đạt tiêu chí quốc gia về y tế theo quy định của Bộ Y tế;

+ Cơ sở vật chất trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia dưới 60%;

+ Từ 40% số thôn trở lên chưa có phòng học kiên cố cho nhà trẻ, lớp mẫu giáo;

+ Chưa có hoặc chưa được đầu tư trung tâm sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí cho người dân của xã;

+ Từ 40% số thôn trở lên chưa có nhà sinh hoạt thôn;

+ Dưới 75% số hộ được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh (nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh: nước máy, nước giếng khoan, nước giếng đào có thành bảo vệ, nước khe được bảo vệ, nước mưa chứa trong bể chứa được bảo vệ);

+ Dưới 60% số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh theo Quy chuẩn Việt Nam quy định của Bộ Y tế.

- Thiếu (hoặc chưa đủ) 2/4 công trình cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh, cụ thể:

+ Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải dưới 80%;

+ Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải dưới 70%;

+ Tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện dưới 50% (riêng Đồng bằng sông Cửu Long dưới 40%);

+ Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa dưới 70% (riêng Đồng bằng sông Cửu Long dưới 40%).

- Thiếu trên 50% cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông, ngư, diêm nghiệp như: đường ra bến cá; bờ bao, kè; trạm bơm cho nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất muối, hệ thống thoát nước…

Những xã trong danh sách phụ lục 2 đáp ứng được các tiêu chí quy định trên sẽ được đưa vào danh sách sơ bộ để báo cáo Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp tỉnh (Phụ lục 3).

Bước 3: Tổ chức tham vấn, phúc tra kết quả rà soát:

Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp tỉnh tổ chức tham vấn các Sở, ngành liên quan về kết quả rà soát của các huyện. Trường hợp kết quả rà soát phản ánh không chính xác, tổ chức phúc tra lại kết quả rà soát;

Tổng hợp và lập danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tổ chức thẩm định (kèm theo hồ sơ gốc của cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh).

4. Thời gian, kinh phí thực hiện

a) Thời gian:

Từ ngày 26/8 - 31/8/2016: Cấp tỉnh và huyện xây dựng, ban hành kế hoạch, thống nhất biểu mẫu, tổ chức tập huấn triển khai rà soát.

Từ ngày 01/9 - 07/9/2016: Cấp huyện triển khai rà soát, thẩm tra, phúc tra, kết quả rà soát của các xã; báo cáo kết quả rà soát trên địa bàn huyện với UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

Từ ngày 07/9 - 10/9/2016: Cấp tỉnh tham vấn ý kiến các Sở, ngành; thẩm tra, phúc tra kết quả rà soát của cấp huyện (nếu có sai sót, chưa thống nhất); báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả rà soát và danh sách xã đạt tiêu chí theo quy định tại Quyết định số 1559/QĐ-TTg.

b) Kinh phí:

Nguồn kinh phí phục vụ rà soát ở cấp nào do cấp đó đảm bảo thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách. UBND cấp huyện có trách nhiệm hỗ trợ kinh phí từ ngân sách địa phương cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND cấp xã để phục vụ công tác rà soát, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, xác định chính xác danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo đúng tiêu chí quy định tại Quyết định số 1559/QĐ-TTg.

5. Tổ chức thực hiện

a) Cấp tỉnh:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh; tổ chức tham vấn các Sở, ngành liên quan về kết quả rà soát của cấp huyện; kiểm tra, thẩm định, phúc tra kết quả rà soát của cấp huyện; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả rà soát xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo trên địa bàn.       

b) Cấp huyện:

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch rà soát xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo trên địa bàn huyện; hướng dẫn các xã rà soát, đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội và tỷ lệ hộ nghèo của xã theo tiêu chí quy định; tổ chức các bước rà soát theo đúng quy trình; tổng hợp kết quả rà soát trên địa bàn báo cáo Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện để thống nhất trình UBND huyện có văn bản báo cáo Ban Chỉ đạo giảm nghèo tỉnh kết quả rà soát xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo trên địa bàn.

c) Cấp xã:

Phổ biến, tuyên truyền mục đích, yêu cầu của việc rà soát xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; rà soát, đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội và tỷ lệ hộ nghèo của xã theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 1559/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp huyện.Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 08/09/2016 .Lượt xem: 1283 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tập huấn Chương trình TGXH đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tại huyện Nông Sơn
Cấp bổ sung 25.047.000.000 đồng để thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trong năm 2023.
Hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ và hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ nhà ở tối đa 60 triệu đồng/hộ
Chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và các cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, chính thức có hiệu lực từ ngày 02/10/2023
Hội nghị tập huấn Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng nam
Huyện Nam Giang tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025
Gần 200 lao động Tây Giang đăng ký đi làm việc trong nước và nước ngoài
CẨM NANG, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VỀ GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2021-2025
Tiến hành khảo sát công tác xóa nhà tạm trên địa bàn huyện Tây Giang
Khai mạc Lớp tập huấn thứ nhất về Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025 cho cán bộ cấp xã thuộc các huyện nghèo.
Ngày 28/02/2023 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định số 01/2023/QĐ-UBND
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
Đề nghị phân bổ lại nguồn vốn ngân sách tỉnh thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2019
Huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình thoát nghèo có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện công tác giảm ngehof bền vững giai đoạn 2016-2020
Phê duyệt quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng để mua thẻ BHYT cho các đối tượng trong năm 2019
Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thực hiện chính sách hỗ trợ mức sống cho một số đối tượng người có công, bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo theo Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam trên địa bàn huyện Nông Sơn
Tỷ lệ nghèo khu vực đồng bằng tỉnh Quảng Nam còn 2,42%
Tỷ lệ nghèo khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam còn 20,85%
Tỉnh Quảng Nam còn 25.650 hộ nghèo
Đề nghị thay đổi Trưởng ban Chỉ đạo và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
UBND tỉnh thống nhất đầu tư Dự án nhân rộng mô hình nuôi bò lai sinh sản tại xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức
Tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên
Quảng Nam có 03 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135
Huyện Tây Giang còn 1.932 hộ nghèo
Huyện Phú Ninh còn 482 hộ nghèo
Huyện Núi Thành còn 826 hộ nghèo
Huyện Quế Sơn còn 1.258 hộ nghèo
Huyện Thăng Bình còn 2.065 hộ nghèo
Huyện Duy Xuyên còn 1.107 hộ nghèo năm 2019
Thành phố Hội An còn 43 hộ nghèo cuối năm 2019
Hộ nghèo thành phố còn dưới 1% năm 2019
Nông Sơn giảm 2,93% hộ nghèo
Huyện Hiệp Đức giảm 2,68% hộ nghèo
Huyện Nam Trà My giảm 8,51% hộ nghèo
Huyện Tiên Phước giảm còn 5,29% hộ nghèo năm 2019
Huyện Bắc Trà My giảm 5,88% hộ nghèo năm 2019
Huyện Đại Lộc giảm 406 hộ nghèo, đạt chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019
Quốc hội Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
Toàn tỉnh có 12/18 huyện, thị xã, thành phố thực hiện chi trả hỗ trợ mức sống theo Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam.
Triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2019
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Xây dựng kế hoạch phát triển ngành Lao động -TBXH năm 2017
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tặng quà Tết cho hộ nghèo
Hộ nghèo tiếp tục được quan tâm hỗ trợ tiền Tết Bính Thân
Ban Chỉ đạo Tây Nguyên hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Bính Thân
Hộ nghèo được hỗ trợ tiền đón Tết Cổ truyền Bính Thân (2016)
Hướng dẫn bổ sung thông tin Phiếu C-QN và tài liệu hướng dẫn thu thập thông tin, đặc điểm hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Cấp bổ sung hơn 591 triệu đồng thực hiện cấp bù học phí cho sinh viên nghèo
Điều chỉnh vốn Chương trình 30c huyện Nông Sơn
Cấp 170,5 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng CSHT các huyện miền núi ngoài Chương trình 30a
Đề xuất phương thức hỗ trợ chế độ cho học sinh theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg theo
Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo
Tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Bổ sung kinh phí cho Ban Quản lý Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo tỉnh
Năm 2016: Cần ngân sách 57.783.000.000 đồng để thực hiện Nghị quyết số 119
Đề nghị cấp bổ sung ngân sách tỉnh 4.887.000.000 đồng để thực hiện Nghị quyết số 119
Còn 03 huyện không báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP
Đề nghị bổ sung ngân sách 66.541.889.250 đồng để thực hiện chính sách bảo trợ xã hội năm 2015
Toàn tỉnh có 5.238 hộ với 21.093 khẩu thoát nghèo bền vững
Triển khai Đề án tổng thể "Chuyển đổi phương pháp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020"
Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2011-2015
Thu hồi kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em 3, 4 và 5 tuổi
Ban hành Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN (TỪ NGÀY 17/8/2015 ĐẾN NGÀY 26/8/2015)
Chi trả chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững
Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2015 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cho huyện Núi Thành
Ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Chương trình giảm nghèo
Phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020
Hướng dẫn thực hiện miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh phổ thông các cấp học và hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi theo quy định tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND
Cho vay hộ thoát nghèo
Góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh
Cử công chức tham gia làm Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên liên ngành thực hiện Chính sách nhà ở và thị trường Bất động sản tỉnh Quảng Nam
Họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam
Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam
Tiếp tục đề nghị cấp kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững cho hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2014
Hướng dẫn thực hiện chi trả chế độ chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững
Phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo sinh con đúng chính sách dân số được hỗ trợ 2 triệu đồng
Chỉ đạo thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo
Điều chỉnh vốn Chương trình 30a (Dự án 1) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2015 huyện Bắc Trà My
Hỗ trợ 80 triệu đồng Quỹ vì người nghèo cho 02 hộ nghèo để xây dựng nhà Đại đoàn kết.
Cấp 11.448 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình thoát nghèo
Cấp 35,455 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội quý I và II/2015
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII về chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững
Cấp bổ sung 22,320 tỷ đồng cho các địa phương để thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững
Năm 2015, huyện Quế Sơn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2% trở lên
Cần 91,439 tỷ đồng để thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững cho hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2014
Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và tiền thưởng đối với hộ thoát nghèo bền vững
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chính sách thưởng cho hộ thoát nghèo
Huyện Tây Giang đề nghị UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục Chương trình 30a giai đoạn 2009-2020
UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2013 huyện Tiên Phước
    
1   2   3   4   5  
    

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video