Chi tiết tin tức
Triển khai tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 09/9/2013 của UBND tỉnh về Tăng cường công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm; Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt tại Quyết định số 756/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/6/2015, Công văn số 203/LĐTBXH-VPQGGN ngày 14/8/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kế hoạch tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh chỉ đạo tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo hai chuẩn: Chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ và Chuẩn nghèo mới áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 theo đúng phương pháp, quy trình và bộ công cụ điều tra, rà soát do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và hướng dẫn, trong đó đề nghị các địa phương xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015

Đối với điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo hiện hành giai đoạn 2011-2015 tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg. Mục đích là để đánh giá mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2011-2015. Đối với nội dung này, cấp huyện chỉ đạo cấp xã chỉ thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014, có khả năng thoát nghèo và thực hiện theo đúng quy trình điều tra, rà soát tại Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05/9/2012, Thông tư số 24/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06/9/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và điểm b, Khoản 3, Công văn số 1487/LĐTBXH-BTXH ngày 12/11/2014 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đối với tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo mới và theo hướng tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Mục đích điều tra là để xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp giảm nghèo và an sinh xã hội giai đoạn 2016-2020. Theo đó, điều tra theo chuẩn mới áp dụng theo phương pháp điều tra mới là Phương pháp cho điểm đặc trưng hộ gia đình dựa trên tài sản và đặc điểm hộ hộ gia đình, kết hợp với phương pháp hộ gia đình tự đăng ký. Đối với nội dung điều tra theo chuẩn mới, cấp huyện chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng phương pháp, quy trình và bộ công cụ điều tra, rà soát mới do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và được Sở chuyển giao cho các địa phương thực hiện.

Để cuộc tổng điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2015 đạt kết quả, các địa phương thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra, rà soát của cấp huyện và cấp xã, trường hợp không thành lập thì sử dụng Ban Chỉ đạo giảm nghèo cùng cấp để chỉ đạo toàn diện cho cuộc tổng điều tra, rà soát năm 2015 theo hai chuẩn. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương pháp điều tra mới theo hướng tiếp cận đa chiều để mọi cấp, mọi ngành và mọi người dân được biết, tham gia. Nội dung tuyên truyền phải đảm bảo đúng theo đúng tài liệu hướng dẫn trong Quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2015 do trung ương ban hành. Thực hiện ưu tiên bố trí kinh phí đáp ứng đủ yêu cầu phục vụ tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 để Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và cấp xã hoàn thành tốt cuộc điều tra theo hai chuẩn (2011-2015; 2016-2020). Kết quả điều tra phải được tổng hợp, báo cáo (theo hai chuẩn) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 06/12/2015./.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 25/10/2015 .Lượt xem: 1178 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đồng chí Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì cuộc giám sát các Chương trình MTQG tại huyện Nam Giang
Phê duyệt dự án hỗ trợ chăn nuôi Heo sinh sản tại xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My
Tập huấn quy trình thực hiện Dự án hỗ trợ sản xuất cộng đồng trên địa bàn huyện Nam Trà My, giai đoạn 2021-2025
Phê duyệt dự án chăn nuôi Bò cái sinh sản tại xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My
Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam tập huấn chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025
Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam phấn đấu từ năm 2023 đến năm 2027 vận động hỗ trợ xây dựng trên 150 căn nhà cho hộ nghèo.
Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 họp thường kỳ tháng 4
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin
Khai mạc Lớp tập huấn thứ hai về Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025 cho cán bộ cấp xã thuộc các huyện đồng bằng và miền núi thấp.
Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X quyết định nhiều nội dung quan trọng
Khẩn trương phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Hội nghị tập huấn chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025
Một số nội dung của Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam sắp được sửa đổi
Hướng dẫn quy trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Nông Sơn kết nối việc làm cho lao động tại địa phương.
UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Quảng Nam phấn đấu giảm 3.000 hộ nghèo vào cuối năm 2023
UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành, phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Đông đốc hoàn thành phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo kết quả điều tra hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình
Huyện Hiệp Đức phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nam Trà My phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nông Sơn phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nam Giang phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Đông Giang có 42 hộ nghèo thoát nghèo bền vững năm 2015
76 hộ nghèo của thị xã Điện Bàn thoát nghèo bền vững năm 2015
Thị xã Điện Bàn giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,70%
Xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang hoàn thành tổng điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2015
Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác giảm nghèo
Cấp bổ 01 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo
Tiếp tục mua thẻ BHYT cho người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Cấp 5,521 tỷ đồng cho Bảo hiểm xã hội tỉnh
Kiện toàn Ban Điều hành và Tổ giúp việc Chương trình giảm nghèo
Mức điểm để phân loại, xếp hạng xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo Chuẩn nghèo mới tiếp cận đa chiều
Điều chỉnh số lượng hộ nghèo tham gia mô hình giảm nghèo
Nội dung Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Hoàn thành triển khai tập huấn tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015
Toàn tỉnh còn 02 huyện chưa tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn Tổng điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015
Chỉ đạo tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
779.963 triệu đồng phân bổ thực hiện Chương trình nông thôn mới
Giai đoạn 2016-2020 Quảng Nam có 56 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới
Phê duyệt điều chỉnh Đề án Hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Phân bổ 21,416 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015
Cấp 5.045.150.000 đồng cho các địa phương để thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật.
Khẩn trương thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo và triển khai đăng ký thoát nghèo năm 2015
Xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh chuyển qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo
Huyện Núi Thành phê duyệt 03 hộ nghèo và 01 hộ cận nghèo phát sinh quý II năm 2015
Huyện Bắc Trà My phê duyệt hộ nghèo phát sinh năm 2015
Còn khó khăn trong giảm nghèo ở Quảng Nam
Nhìn lại việc thực hiện chương trình giảm nghèo quốc gia trên địa bàn tỉnh
Đối tượng và Quy trình đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2014
Nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi Bò cái lai sinh sản để hỗ trợ giảm nghèo nghèo nhanh và bền vững
Nông Sơn nhiều thanh niên vươn lên làm giàu nhờ nghề trầm cảnh
    
1   2  
    

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web