Chi tiết tin tức
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015

Để tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015 theo Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 19/5/2011 của Chính phủ, Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Ngày 07/10/2015, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4502/KH-UBND triển khai nội dung nêu trên để các Sở, ngành của tỉnh và địa phương căn tổng kết, đánh giá.

Mục đích của kế hoạch là nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015; phân tích những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân làm cơ sở đề ra những giải pháp, biện pháp khắc phục trong giai đoạn 2016-2020. Kiến nghị với cấp thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo nói chung và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nói riêng; đề xuất giải pháp huy động, bố trí, sử dụng nguồn lực; giải pháp về chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác giảm nghèo, mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016-2020. Về yêu cầu, các sở, ngành và địa phương phải tổ chức đánh giá toàn diện, đầy đủ, thực chất các cơ chế, chính sách, dự án, đề án hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn tỉnh từ năm 2011-2015; thực hiện đánh giá chuyên sâu để phân tích cụ thể những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân theo từng chương trình, chính sách, dự án, đề án hỗ trợ giảm nghèo, đặc biệt là việc tổng kết, đánh giá phải thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, tổ chức theo quy trình từ cơ sở lên (tổng kết, đánh giá ở cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh).

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, đôn đốc, các Sở, ngành và các địa phương triển khai tổng kết, đánh giá Chương trình và các chính sách, dự án hỗ trợ giảm nghèo; hướng dẫn tổng kết, đánh giá chuyên đề Quyết định 615/QĐ-TTg và Tiểu dự án 2 của Dự án 1 theo nội dung quy định của Kế hoạch này; tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình, kết quả triển khai tại một số địa phương; tổng hợp kết quả tổng kết, đánh giá của các địa phương và các Sở, ngành liên quan tham nưu UBND tỉnh báo cáo tổng kết, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đúng thời gian quy định. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá Chương trình giai đoạn 2011-2015; định hướng, giải pháp thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020./.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 10/10/2015 .Lượt xem: 756 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đồng chí Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì cuộc giám sát các Chương trình MTQG tại huyện Nam Giang
Phê duyệt dự án hỗ trợ chăn nuôi Heo sinh sản tại xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My
Tập huấn quy trình thực hiện Dự án hỗ trợ sản xuất cộng đồng trên địa bàn huyện Nam Trà My, giai đoạn 2021-2025
Phê duyệt dự án chăn nuôi Bò cái sinh sản tại xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My
Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Nam tập huấn chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025
Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam phấn đấu từ năm 2023 đến năm 2027 vận động hỗ trợ xây dựng trên 150 căn nhà cho hộ nghèo.
Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 họp thường kỳ tháng 4
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin
Khai mạc Lớp tập huấn thứ hai về Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025 cho cán bộ cấp xã thuộc các huyện đồng bằng và miền núi thấp.
Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa X quyết định nhiều nội dung quan trọng
Khẩn trương phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.
Hội nghị tập huấn chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025
Một số nội dung của Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam sắp được sửa đổi
Hướng dẫn quy trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
Nông Sơn kết nối việc làm cho lao động tại địa phương.
UBND tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Quảng Nam phấn đấu giảm 3.000 hộ nghèo vào cuối năm 2023
UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành, phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Đông đốc hoàn thành phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo kết quả điều tra hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình
Huyện Hiệp Đức phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nam Trà My phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nông Sơn phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Nam Giang phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Huyện Đông Giang có 42 hộ nghèo thoát nghèo bền vững năm 2015
76 hộ nghèo của thị xã Điện Bàn thoát nghèo bền vững năm 2015
Thị xã Điện Bàn giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,70%
Xã Tà Pơơ, huyện Nam Giang hoàn thành tổng điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2015
Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác giảm nghèo
Cấp bổ 01 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo
Tiếp tục mua thẻ BHYT cho người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Cấp 5,521 tỷ đồng cho Bảo hiểm xã hội tỉnh
Kiện toàn Ban Điều hành và Tổ giúp việc Chương trình giảm nghèo
Mức điểm để phân loại, xếp hạng xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo Chuẩn nghèo mới tiếp cận đa chiều
Điều chỉnh số lượng hộ nghèo tham gia mô hình giảm nghèo
Nội dung Kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Hoàn thành triển khai tập huấn tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015
Toàn tỉnh còn 02 huyện chưa tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn Tổng điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015
Chỉ đạo tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Triển khai tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2015
779.963 triệu đồng phân bổ thực hiện Chương trình nông thôn mới
Giai đoạn 2016-2020 Quảng Nam có 56 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới
Phê duyệt điều chỉnh Đề án Hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Phân bổ 21,416 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương để hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão lụt
    
1   2   3   4   5  
    
Các tin cũ hơn:
Cấp 5.045.150.000 đồng cho các địa phương để thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật.
Khẩn trương thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo và triển khai đăng ký thoát nghèo năm 2015
Xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh chuyển qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo
Huyện Núi Thành phê duyệt 03 hộ nghèo và 01 hộ cận nghèo phát sinh quý II năm 2015
Huyện Bắc Trà My phê duyệt hộ nghèo phát sinh năm 2015
Còn khó khăn trong giảm nghèo ở Quảng Nam
Nhìn lại việc thực hiện chương trình giảm nghèo quốc gia trên địa bàn tỉnh
Đối tượng và Quy trình đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2014
Nhân rộng mô hình phát triển chăn nuôi Bò cái lai sinh sản để hỗ trợ giảm nghèo nghèo nhanh và bền vững
Nông Sơn nhiều thanh niên vươn lên làm giàu nhờ nghề trầm cảnh

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video