Chi tiết tin tức
Hướng dẫn thực hiện miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh phổ thông các cấp học và hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi theo quy định tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND

Thực hiện Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững giai đoạn 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Sở Giáo dục - Đào tạo đã ban hành Công văn hướng dẫn thực hiện chính sách khuyến khích hộ thoát nghèo bền vững về giáo dục đối với nội dung miễn học phí cho học sinh giáo dục phổ thông, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em mẫu giáo, học sinh phổ thông và hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, Chính sách miễn học phí cho học sinh giáo dục phổ thông áo dụng đối với các đối tượng là học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và ngoài công lập là con của hộ gia đình nghèo thoát nghèo bền vững có tên trong danh sách hộ thoát nghèo vượt qua chuẩn cận nghèo do UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt và UBND xã, phường, thị trấn công nhận đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND. Không giải quyết chế độ miễn học phí cho học sinh thuộc đối tượng đã được miễn học phí theo quy định của trung ương. Mức hỗ trợ thực hiện theo mức thu học phí do UBND tỉnh quy định (hiện nay, thực hiện theo quy định tại khoản I, Điều 1 Quyết định số 3003/QĐ-UBND ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam).

Về phương thức thực hiện, đối với các trường công lập thì các trường thực hiện miễn học phí trực tiếp tại trường, ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động dạy và học cho các trường khi thực hiện miễn học phí. Đối với các trường ngoài công lập, gia đình người học nộp học phí trực tiếp cho nhà trường, UBND cấp xã thực hiện cấp bù số tiền theo khung học phí nêu tại điểm a, khoản 2 mục I Công văn 1060//SGDĐT-KHTC.

Về thời gian được hưởng chính sách, đối với những hộ nghèo đăng ký năm 2014 và được công nhận thoát nghèo năm 2014: Kể từ năm 2015 đến hết năm 2016, gồm: Học kỳ 2 năm học 2014 - 2015; học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2015-2016 và học kỳ 1 của năm học 2016-2017. Đối với các hộ nghèo đăng ký năm 2015 và được công nhận thoát nghèo năm 2015: Kể từ năm 2016 đến hết năm 2017, gồm: Học kỳ 2 năm học 2015 - 2016; học kỳ 1 và học kỳ 2 năm học 2016-2017 và học kỳ 1 của năm học 2017-2018. Hồ sơ, quy trình giải quyết miễn học phí thực hiện như sau:

- Đối với các trường công lập thì hồ sơ chỉ cần Đơn đề nghị miễn tiền học phí (theo mẫu phụ lục số 1) có xác nhận của UBND cấp xã gửi nhà trường. Để được giải quyết chế độ, trong thời gian 30 ngày kể từ ngày bắt đầu mỗi học kỳ của năm học, người học hoặc gia đình người học làm Đơn đề nghị miễn tiền học phí  và nộp trực tiếp cho nhà trường. Hiệu trưởng các trường phổ thông công lập tiếp nhận hồ sơ và trực tiếp xét duyệt miễn học phí cho học sinh; tổng hợp số lượng, danh sách, kinh phí giải quyết miễn học phí, đồng thời có công văn gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Đối với các trường ngoài công lập thì hồ sơ là Đơn đề nghị cấp bù tiền học phí (theo mẫu phụ lục số 2) có xác nhận của nhà trường gửi UBND cấp xã. Để được giải quyết chế độ cấp bù học phí, trong thời gian 30 ngày kể từ ngày bắt đầu mỗi học kỳ của năm học, người học hoặc gia đình người học làm Đơn đề nghị cấp bù tiền học phí và nộp trực tiếp cho UBND cấp xã (cán bộ giảm nghèo cấp xã nhận).

UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ đề nghị cấp bù tiền học phí; tổng hợp số lượng, danh sách học sinh và nhu cầu kinh phí chi trả cấp bù tiền học phí, có công văn gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục - Đào tạo, Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm tra, xét duyệt và trình UBND cấp huyện phê duyệt số lượng, danh sách đối tượng được hỗ trợ làm cơ sở lập dự toán kinh phí, có công văn báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp Sở Giáo dục - Đào tạo, thẩm tra, tổng hợp gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh quyết định cấp bổ sung kinh phí thực hiện theo quy định. Căn cứ quyết định cấp kinh phí của UBND tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND cấp huyện quyết định cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã để thực hiện chi trả trực tiếp tiền học phí cho đối tượng học tại các trường ngoài công lập.

Đối với chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo, học sinh giáo dục phổ thông và hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4, 5 tuổi. Đối tượng được hỗ trợ là học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, trẻ em học mẫu giáo 3, 4, 5 tuổi công lập và ngoài công lập là con của hộ gia đình nghèo thoát nghèo bền vững có tên trong danh sách hộ thoát nghèo vượt qua chuẩn cận nghèo do UBND cấp huyện phê duyệt và UBND cấp xã công nhận đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND. Không giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí học tập và chế độ hỗ trợ tiền ăn trưa cho các đối tượng đã được hỗ trợ theo các văn bản quy định của trung ương.

Mức hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo và học sinh giáo dục phổ thông: 70.000 đồng/học sinh/tháng, hỗ trợ theo số tháng thực học nhưng tối đa là 09 tháng/năm học; hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi: 120.000 đồng/em/tháng, hỗ trợ theo số tháng thực học nhưng tối đa là 09 tháng/năm học.

Phương thức hỗ trợ là hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho hộ gia đình thoát nghèo bền vững. UBND cấp xã giao nhiệm vụ cho cán bộ giảm nghèo trực tiếp chi trả. Thời gian được hưởng chính sách theo như quy định tại điểm 3, mục I Công văn 1060/SGDĐT-KHTC.

Hồ sơ và quy trình giải quyết tiền hỗ trợ chi phí học tập và tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4, 5 tuổi gồm Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu phụ lục số 3) hoặc Đơn đề nghị hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4 và 5 tuổi (theo mẫu phụ lục số 4), có xác nhận của nhà trường gửi UBND cấp xã.

Để được giải quyết chế độ hỗ trợ chi phí học tập hoặc tiền ăn trưa, trong thời gian 30 ngày kể từ ngày bắt đầu mỗi học kỳ của năm học, người học hoặc gia đình người học làm Đơn theo quy định tại điểm 4.1 Công văn 1060/SGDĐT-KHTC và nộp trực tiếp cho UBND cấp xã (cán bộ giảm nghèo cấp xã nhận).

UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn trưa; tổng hợp số lượng, danh sách từng đối tượng và nhu cầu kinh phí chi trả hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ tiền ăn trưa (cùng với chế độ miễn học phí đối với các trường ngoài công lập), có công văn gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp phòng Giáo dục - Đào tạo thẩm tra, xét duyệt trình UBND cấp huyện phê duyệt số lượng, danh sách đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập, tiền ăn trưa cho trẻ em 3, 4, 5 tuổi (cùng với dự toán kinh phí chi trả cấp bù tiền miễn học phí tại các trường công lập và ngoài công lập) làm cơ sở lập dự toán kinh phí; có công văn báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thẩm tra, tổng hợp gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh quyết định cấp bổ sung kinh phí thực hiện theo quy định. Căn cứ quyết định cấp kinh phí của UBND tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND cấp huyện quyết định cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã để thực hiện chi trả trực tiếp cho đối tượng.

Một số nội dung liên quan khác đáng lưu ý trong công văn này như sau: Trường hợp học sinh hoặc gia đình người học đã nộp hồ sơ nhưng chưa nhận tiền hỗ trợ theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo. Trường hợp học sinh bị kỷ luật ngừng học tập hoặc buộc thôi học (theo Quyết định của cơ sở giáo dục nơi học sinh đang học) thì các cơ sở giáo dục ngừng việc thực hiện chi trả; khi học sinh hết thời hạn kỷ luật được nhập học lại thì các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện chi trả nhưng thời gian chi trả không quá hai năm học.

Đối với chế độ miễn học phí học kỳ 2, năm học 2014-2015 (từ tháng 01 đến tháng 5 năm 2015) thực hiện như sau: Trường hợp các trường chưa thu học phí của học sinh: Nhà trường tổng hợp số lượng, danh sách đối tượng đủ điều kiện theo quy định và kinh phí miễn; xác định khoản miễn này là phần giảm thu (thất thu). Trường hợp các trường đã thu học phí của học sinh: Gia đình người học làm đơn gửi UBND cấp xã (áp dụng thống nhất theo mẫu phụ lục số 2, kể cả trường công lập) đề nghị cấp bù tiền học phí mà nhà trường đã thu của học sinh trong học kỳ  2, năm học 2014-2015./.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 06/08/2015 .Lượt xem: 1825 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tập huấn Chương trình TGXH đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tại huyện Nông Sơn
Cấp bổ sung 25.047.000.000 đồng để thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trong năm 2023.
Hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ và hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ nhà ở tối đa 60 triệu đồng/hộ
Chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và các cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, chính thức có hiệu lực từ ngày 02/10/2023
Hội nghị tập huấn Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng nam
Huyện Nam Giang tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025
Gần 200 lao động Tây Giang đăng ký đi làm việc trong nước và nước ngoài
CẨM NANG, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VỀ GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2021-2025
Tiến hành khảo sát công tác xóa nhà tạm trên địa bàn huyện Tây Giang
Khai mạc Lớp tập huấn thứ nhất về Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025 cho cán bộ cấp xã thuộc các huyện nghèo.
Ngày 28/02/2023 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định số 01/2023/QĐ-UBND
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
Đề nghị phân bổ lại nguồn vốn ngân sách tỉnh thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2019
Huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình thoát nghèo có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện công tác giảm ngehof bền vững giai đoạn 2016-2020
Phê duyệt quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng để mua thẻ BHYT cho các đối tượng trong năm 2019
Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thực hiện chính sách hỗ trợ mức sống cho một số đối tượng người có công, bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo theo Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam trên địa bàn huyện Nông Sơn
Tỷ lệ nghèo khu vực đồng bằng tỉnh Quảng Nam còn 2,42%
Tỷ lệ nghèo khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam còn 20,85%
Tỉnh Quảng Nam còn 25.650 hộ nghèo
Đề nghị thay đổi Trưởng ban Chỉ đạo và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
UBND tỉnh thống nhất đầu tư Dự án nhân rộng mô hình nuôi bò lai sinh sản tại xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức
Tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên
Quảng Nam có 03 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135
Huyện Tây Giang còn 1.932 hộ nghèo
Huyện Phú Ninh còn 482 hộ nghèo
Huyện Núi Thành còn 826 hộ nghèo
Huyện Quế Sơn còn 1.258 hộ nghèo
Huyện Thăng Bình còn 2.065 hộ nghèo
Huyện Duy Xuyên còn 1.107 hộ nghèo năm 2019
Thành phố Hội An còn 43 hộ nghèo cuối năm 2019
Hộ nghèo thành phố còn dưới 1% năm 2019
Nông Sơn giảm 2,93% hộ nghèo
Huyện Hiệp Đức giảm 2,68% hộ nghèo
Huyện Nam Trà My giảm 8,51% hộ nghèo
Huyện Tiên Phước giảm còn 5,29% hộ nghèo năm 2019
Huyện Bắc Trà My giảm 5,88% hộ nghèo năm 2019
Huyện Đại Lộc giảm 406 hộ nghèo, đạt chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019
Quốc hội Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
Toàn tỉnh có 12/18 huyện, thị xã, thành phố thực hiện chi trả hỗ trợ mức sống theo Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam.
Triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2019
Ban hành kế hoạch Rà soát xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020
Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Xây dựng kế hoạch phát triển ngành Lao động -TBXH năm 2017
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tặng quà Tết cho hộ nghèo
Hộ nghèo tiếp tục được quan tâm hỗ trợ tiền Tết Bính Thân
Ban Chỉ đạo Tây Nguyên hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Bính Thân
Hộ nghèo được hỗ trợ tiền đón Tết Cổ truyền Bính Thân (2016)
Hướng dẫn bổ sung thông tin Phiếu C-QN và tài liệu hướng dẫn thu thập thông tin, đặc điểm hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Cấp bổ sung hơn 591 triệu đồng thực hiện cấp bù học phí cho sinh viên nghèo
Điều chỉnh vốn Chương trình 30c huyện Nông Sơn
Cấp 170,5 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng CSHT các huyện miền núi ngoài Chương trình 30a
Đề xuất phương thức hỗ trợ chế độ cho học sinh theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg theo
Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo
Tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Bổ sung kinh phí cho Ban Quản lý Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo tỉnh
Năm 2016: Cần ngân sách 57.783.000.000 đồng để thực hiện Nghị quyết số 119
Đề nghị cấp bổ sung ngân sách tỉnh 4.887.000.000 đồng để thực hiện Nghị quyết số 119
Còn 03 huyện không báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP
Đề nghị bổ sung ngân sách 66.541.889.250 đồng để thực hiện chính sách bảo trợ xã hội năm 2015
Toàn tỉnh có 5.238 hộ với 21.093 khẩu thoát nghèo bền vững
Triển khai Đề án tổng thể "Chuyển đổi phương pháp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020"
Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2011-2015
Thu hồi kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em 3, 4 và 5 tuổi
Ban hành Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN (TỪ NGÀY 17/8/2015 ĐẾN NGÀY 26/8/2015)
Chi trả chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững
Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2015 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cho huyện Núi Thành
Ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Chương trình giảm nghèo
Phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020
    
1   2   3   4   5   6   7   8  
    
Các tin cũ hơn:
Cho vay hộ thoát nghèo
Góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh
Cử công chức tham gia làm Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên liên ngành thực hiện Chính sách nhà ở và thị trường Bất động sản tỉnh Quảng Nam
Họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam
Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam
Tiếp tục đề nghị cấp kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững cho hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2014
Hướng dẫn thực hiện chi trả chế độ chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững
Phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo sinh con đúng chính sách dân số được hỗ trợ 2 triệu đồng
Chỉ đạo thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo
Điều chỉnh vốn Chương trình 30a (Dự án 1) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2015 huyện Bắc Trà My
Hỗ trợ 80 triệu đồng Quỹ vì người nghèo cho 02 hộ nghèo để xây dựng nhà Đại đoàn kết.
Cấp 11.448 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình thoát nghèo
Cấp 35,455 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội quý I và II/2015
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII về chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững
Cấp bổ sung 22,320 tỷ đồng cho các địa phương để thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững
Năm 2015, huyện Quế Sơn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2% trở lên
Cần 91,439 tỷ đồng để thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững cho hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2014
Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và tiền thưởng đối với hộ thoát nghèo bền vững
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chính sách thưởng cho hộ thoát nghèo
Huyện Tây Giang đề nghị UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục Chương trình 30a giai đoạn 2009-2020
UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2013 huyện Tiên Phước
    
1   2   3  
    

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video