Chi tiết tin tức
Hướng dẫn thực hiện dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế theo qui hoạch
Theo Thông tư số 52/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ. Nội dung chu

Theo hướng dẫn tại Điều 4 thì điều kiện thực hiện đối với Dự án chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế theo qui hoạch là phải nằm trong kế hoạch của Ủy ban nhân dân cấp huyện về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế; phù hợp với qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất, phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của địa phương; phù hợp với điều kiện, đặc điểm, nhu cầu sản xuất của các hộ gia đình trong vùng; Đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của các hộ gia đình trong việc xây dựng và thực hiện dự án.

Về đối tượng tham gia dự án chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế phải là hộ gia đình đảm bảo có đất đai, lao động và tư liệu sản xuất đáp ứng với nội dung của dự án và có cam kết thực hiện đúng các nội dung sản xuất đã đăng ký.

Các nội dung cơ bản của Dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế gồm:  (a) Mục tiêu của dự án; (b) Nội dung dự án; (c) Các hoạt động của dự án; (d) Tổ chức thực hiện dự án; (đ) Kiểm tra đánh giá, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện dự án.

Hỗ trợ hộ gia đình khi tham gia dự án được hỗ trợ theo đúng nội dung và mức hỗ trợ theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 của Quyết định số 2621/QĐ-TTg. Tùy theo mục đích, nội dung của dự án và điều kiện cụ thể của địa phương, hộ gia đình tham gia dự án được hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi, vật tư theo quy định sau: Giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế nằm trong danh mục giống được phép sản xuất và kinh doanh theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phù hợp với qui hoạch, Đề án tái cơ cấu ngành và điều kiện của địa phương; Phân bón theo định mức kỹ thuật áp dụng cho từng giống cây trồng.

Phương thức hỗ trợ: Ủy ban nhân dân cấp huyện: căn cứ qui hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và bố trí dân cư được duyệt và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ban hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân cấp xã: căn cứ kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế của huyện, xây dựng dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế trên địa bàn xã.

Việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án áp dụng theo nội dung thủ tục hành chính quy định tại Điều 4 Thông tư số 46/2014/TT-BNNPTNT ngày 5 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện một số nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04 tháng 04 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn. Hồ sơ gửi thẩm định theo mẫu quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 06/08/2015 .Lượt xem: 1305 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Hướng dẫn lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
Ngày 26/12/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1609/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn 2022 - 2030
Phê duyệt Đề án tổng thể “Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020”
Quy định lãi suất cho vay đối với hộ nghèo, cho vay học sinh, sinh viên
Các tin cũ hơn:
Toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới được 398 ở phòng tránh bão lụt
Mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước năm 2014: Giảm từ 1,7 – 2,0% so với năm 2013, trong đó các huyện nghèo giảm 4%.

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video