Chi tiết tin tức
Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và tiền thưởng đối với hộ thoát nghèo bền vững

Để thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi và chính sách thưởng bằng tiền mặt đối với hộ thoát nghèo bền vững theo đúng quy định tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh, tạo điều kiện cho hộ thoát nghèo phát triển sản xuất kinh doanh, đi xuất khẩu lao động, hạn chế tái nghèo, đảm bảo giảm nghèo bền vững. Liên ngành: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Quảng nam thống nhất ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách này.
I. Đối với chính sách hỗ trợ lãi suất

1. Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ lãi suất

a) Đối tượng được hỗ trợ lãi suất là hộ gia đình thoát nghèo vượt qua chuẩn cận nghèo đủ điều kiện hưởng chính sách khuyến khích thoát nghèo quy định tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh, có tên trong danh sách hộ được hưởng chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững do UBND cấp huyện phê duyệt; có khả năng lao động và có nhu cầu, nguyện vọng vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, đi xuất khẩu lao động.

b) Điều kiện được hỗ trợ lãi suất vay là phải có khế ước hoặc hợp đồng vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, đi xuất khẩu lao động được các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn tỉnh giải quyết cho vay.

2. Thời gian, phương thức và mức hỗ trợ lãi suất tiền vay

a) Thời gian hỗ trợ lãi suất bằng thời gian vay nhưng tối đa không quá 36 tháng tính từ ngày vay. Thời gian kết thúc hỗ trợ lãi suất là ngày 31/12/2018, cụ thể:

- Đăng ký năm 2014 và được công nhận thoát nghèo năm 2014: Được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất tiền vay tính từ ngày vay trong năm 2015 đến hết thời gian vay nhưng không quá 36 tháng.

- Đăng ký năm 2015 và được công nhận thoát nghèo năm 2015: Được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất tiền vay tính từ ngày vay trong năm 2016 đến hết thời gian vay và kết thúc hỗ trợ trước 31/12/2018.

Lưu ý: các trường hợp đã vay vốn từ trước khi có Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh và hiện nay còn dư nợ vay, nếu thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo quy định thì vẫn được hỗ trợ lãi suất tiền vay theo thời gian còn lại của món vay nhưng tối đa không quá 36 tháng.

Nếu đến thời điểm điều tra, khảo sát hộ nghèo của năm sau, mà hộ gia đình không được tiếp tục công nhận hộ thoát nghèo (lại tái nghèo) thì dừng ngay việc hỗ trợ lãi suất theo quy định.

b) Phương thức hỗ trợ lãi suất: Hỗ trợ trực tiếp cho người vay.

c) Mức vay được hỗ trợ lãi suất bằng số tiền vay nhưng tối đa không quá 20.000.000 đồng/hộ. Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% lãi suất vốn vay, cụ thể:

- Trường hợp hộ thoát nghèo đủ điều kiện vay vốn từ các chương trình cho vay do Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu lao động theo mức lãi suất vay của chương trình tín dụng đó.

- Trường hợp hộ thoát nghèo vay vốn tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng hợp pháp: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% lãi suất vay vốn theo mức lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng hợp pháp nhưng tối đa không vượt quá lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước.

3. Hồ sơ, thủ tục và quy trình thực hiện hỗ trợ lãi suất

a) Hồ sơ, thủ tục

Đối tượng hưởng chính sách chỉ lập hồ sơ, thủ tục 01 lần ngay sau khi được vay vốn của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hợp pháp; trường hợp tổng mức vay nhiều lần mới đạt mức hỗ trợ tối đa thì phải lập hồ sơ theo từng lần vay.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất tiền vay, gồm:

- Đơn đề nghị hỗ trợ lãi suất (theo mẫu phụ lục đính kèm);

- Bản sao Sổ hộ khẩu gia đình;

- Bản sao chứng thực Hợp đồng (Khế ước hoặc sổ) vay vốn hoặc các giấy tờ khác chứng minh được số tiền vay;

- Biên lai thu tiền lãi của ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp.

b) Quy trình thực hiện

- Để được hỗ trợ lãi suất, đại diện hộ gia đình thoát nghèo vượt qua chuẩn cận nghèo đủ điều kiện được hỗ trợ lãi suất phải làm đơn (theo mẫu đính kèm), kèm theo các thủ tục quy định tại điểm a khoản 3 Công văn này nộp cho UBND cấp xã (cán bộ theo dõi công tác giảm nghèo tại xã nhận hồ sơ này).

- UBND cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ đề nghị hỗ trợ lãi suất; định kỳ vào cuối mỗi tháng tổng hợp danh sách hộ thoát nghèo đủ điều kiện và nhu cầu kinh phí hỗ trợ lãi suất, có công văn gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì đề nghị đối tượng bổ sung kịp thời, nếu không đủ điều kiện hỗ trợ thì giải thích rõ lý do để đối tượng biết.

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra, xét duyệt và phối hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch trình UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ làm cơ sở lập dự toán kinh phí, có công văn báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thẩm tra, tổng hợp gửi Sở Tài chính trình UBND tỉnh quyết định cấp bổ sung kinh phí thực hiện theo quy định.

- Căn cứ quyết định cấp kinh phí của UBND tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện, thành phố quyết định cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp xã để thực hiện chi trả trực tiếp cho đối tượng.

- Căn cứ Quyết định chi hỗ trợ của UBND huyện, thị xã, thành phố, UBND cấp xã niêm yết công khai danh sách đối tượng được hỗ trợ tại trụ sở UBND xã theo quy định và thực hiện chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho hộ thoát nghèo; tổng hợp quyết toán vào ngân sách cấp xã đúng quy định.

4. Thời gian chi trả và trách nhiệm chi trả tiền hỗ trợ lãi suất

a) Thời gian chi trả: Thực hiện theo quý ngay sau khi có Quyết định cấp kinh phí của UBND cấp huyện cho cấp xã và kết thúc thời gian niêm yết công khai danh sách hộ thoát nghèo được hỗ trợ lãi suất

b) Trách nhiệm chi trả: UBND cấp xã giao nhiệm vụ cho cán bộ giảm nghèo thực hiện chi trả trực tiếp tiền hỗ trợ lãi suất cho hộ thoát nghèo theo danh sách được UBND cấp huyện phê duyệt hỗ trợ.

II. Chính sách thưởng bằng tiền mặt cho hộ thoát nghèo:

1. Đối tượng được thưởng bằng tiền mặt:

Hộ gia đình thoát nghèo vượt qua chuẩn cận nghèo đủ điều kiện hưởng chính sách khuyến khích thoát nghèo quy định tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh, có tên trong quyết định phê duyệt của UBND cấp huyện và quyết định công nhận của UBND cấp xã.

Thí dụ:

Hộ ông Nguyễn Văn A năm 2014 đăng ký thoát nghèo và được công nhận là hộ thoát nghèo năm 2014 và có cam kết các năm tiếp theo 2015, 2016 tiếp tục được công nhận là hộ thoát nghèo thì hộ ông A được nhận chính sách thưởng bằng tiền mặt với mức 05 triệu đồng. Nếu năm 2015 hoặc năm 2016 hộ ông A tái nghèo thì UBND cấp xã có trách nhiệm thu hồi khoản tiền thưởng này.

2. Mức thưởng, phương thức thưởng:

a) Mức thưởng: 5.000.000 đồng/hộ thoát nghèo vượt qua chuẩn cận nghèo.

b) Phương thức thưởng: Thưởng trực tiếp bằng tiền mặt.

3. Quy trình lập dự toán và chi trả chính sách thưởng bằng tiền mặt

a) Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách hộ gia đình thoát nghèo đủ điều kiện hưởng chính sách khuyến khích thoát nghèo và văn bản đề nghị của UBND cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí thưởng bằng tiền mặt cho hộ thoát nghèo cho các địa phương để thực hiện chi trả chính sách theo quy định.

b) Căn cứ nguồn kinh phí được UBND tỉnh cấp, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND cấp huyện cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã để thực hiện chi trả.

c) Từ nguồn kinh phí được cấp và danh sách hộ thoát nghèo vượt qua chuẩn cận nghèo được phê duyệt, công nhận, UBND cấp xã niêm yết công khai danh sách đối tượng được thưởng tiền mặt tại trụ sở UBND xã theo quy định. UBND cấp xã giao nhiệm vụ cho cán bộ giảm nghèo cấp xã thực hiện chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho đối tượng, đồng thời giám sát chặt chẽ việc chi trả này tại địa phương.

III. Tổ chức thực hiện:

1. UBND cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo phổ biến chính sách; quyết định công nhận từng hộ gia đình thoát nghèo bền vững; tổng hợp số lượng, danh sách hộ đủ điều kiện hưởng chính sách gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; thực hiện niêm yết công khai và chi tiền hỗ trợ trực tiếp đến từng đối tượng kịp thời, đúng quy định; định hướng sử dụng tiền thưởng cho hộ thoát nghèo để sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí.

2. UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện; phê duyệt và chịu trách nhiệm toàn diện về danh sách hộ gia đình thoát nghèo vượt qua chuẩn cận nghèo đủ điều kiện hưởng chính sách; chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu kinh phí cấp bổ sung có mục tiêu cho cấp xã để thực hiện chi trả kịp thời, đúng quy định và thực hiện theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức chi trả của cấp xã. Định kỳ hằng quý, 6 tháng và kết thúc năm 31/12, UBND huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính để theo dõi; đồng thời, thực hiện tổng hợp quyết toán hằng năm về kết quả thực hiện chính sách này cho UBND tỉnh qua Sở Tài chính cùng với quyết toán ngân sách năm.

3. Căn cứ số lượng đối tượng được phê duyệt và nhu cầu thực tế theo đề nghị của các huyện, thị xã, thành phố. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí cho các địa phương để tổ chức thực hiện chính sách này; theo dõi, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh theo đúng quy định.

Liên ngành: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn và chính sách thưởng bằng tiền mặt đối với hộ thoát nghèo bền vững theo quy định tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh và đề nghị  UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về Liên ngành để phối hợp hướng dẫn bổ sung.

Người đăng: Hồ Xuân Khanh .Ngày đăng: 04/05/2015 .Lượt xem: 1609 lượt.
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Tập huấn Chương trình TGXH đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tại huyện Nông Sơn
Cấp bổ sung 25.047.000.000 đồng để thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trong năm 2023.
Hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ và hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ nhà ở tối đa 60 triệu đồng/hộ
Chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công và các cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, chính thức có hiệu lực từ ngày 02/10/2023
Hội nghị tập huấn Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng nam
Huyện Nam Giang tổ chức tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025
Gần 200 lao động Tây Giang đăng ký đi làm việc trong nước và nước ngoài
CẨM NANG, CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VỀ GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2021-2025
Tiến hành khảo sát công tác xóa nhà tạm trên địa bàn huyện Tây Giang
Khai mạc Lớp tập huấn thứ nhất về Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025 cho cán bộ cấp xã thuộc các huyện nghèo.
Ngày 28/02/2023 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định số 01/2023/QĐ-UBND
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh và kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
Đề nghị phân bổ lại nguồn vốn ngân sách tỉnh thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2019
Huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình thoát nghèo có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện công tác giảm ngehof bền vững giai đoạn 2016-2020
Phê duyệt quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng để mua thẻ BHYT cho các đối tượng trong năm 2019
Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
Kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Thực hiện chính sách hỗ trợ mức sống cho một số đối tượng người có công, bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo theo Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam trên địa bàn huyện Nông Sơn
Tỷ lệ nghèo khu vực đồng bằng tỉnh Quảng Nam còn 2,42%
Tỷ lệ nghèo khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam còn 20,85%
Tỉnh Quảng Nam còn 25.650 hộ nghèo
Đề nghị thay đổi Trưởng ban Chỉ đạo và Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
UBND tỉnh thống nhất đầu tư Dự án nhân rộng mô hình nuôi bò lai sinh sản tại xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức
Tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên
Quảng Nam có 03 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình 135
Huyện Tây Giang còn 1.932 hộ nghèo
Huyện Phú Ninh còn 482 hộ nghèo
Huyện Núi Thành còn 826 hộ nghèo
Huyện Quế Sơn còn 1.258 hộ nghèo
Huyện Thăng Bình còn 2.065 hộ nghèo
Huyện Duy Xuyên còn 1.107 hộ nghèo năm 2019
Thành phố Hội An còn 43 hộ nghèo cuối năm 2019
Hộ nghèo thành phố còn dưới 1% năm 2019
Nông Sơn giảm 2,93% hộ nghèo
Huyện Hiệp Đức giảm 2,68% hộ nghèo
Huyện Nam Trà My giảm 8,51% hộ nghèo
Huyện Tiên Phước giảm còn 5,29% hộ nghèo năm 2019
Huyện Bắc Trà My giảm 5,88% hộ nghèo năm 2019
Huyện Đại Lộc giảm 406 hộ nghèo, đạt chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019
Quốc hội Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
Toàn tỉnh có 12/18 huyện, thị xã, thành phố thực hiện chi trả hỗ trợ mức sống theo Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Quảng Nam.
Triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2019
Ban hành kế hoạch Rà soát xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020
Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Xây dựng kế hoạch phát triển ngành Lao động -TBXH năm 2017
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam tặng quà Tết cho hộ nghèo
Hộ nghèo tiếp tục được quan tâm hỗ trợ tiền Tết Bính Thân
Ban Chỉ đạo Tây Nguyên hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Bính Thân
Hộ nghèo được hỗ trợ tiền đón Tết Cổ truyền Bính Thân (2016)
Hướng dẫn bổ sung thông tin Phiếu C-QN và tài liệu hướng dẫn thu thập thông tin, đặc điểm hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Cấp bổ sung hơn 591 triệu đồng thực hiện cấp bù học phí cho sinh viên nghèo
Điều chỉnh vốn Chương trình 30c huyện Nông Sơn
Cấp 170,5 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng CSHT các huyện miền núi ngoài Chương trình 30a
Đề xuất phương thức hỗ trợ chế độ cho học sinh theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg theo
Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo
Tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
Bổ sung kinh phí cho Ban Quản lý Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo tỉnh
Năm 2016: Cần ngân sách 57.783.000.000 đồng để thực hiện Nghị quyết số 119
Đề nghị cấp bổ sung ngân sách tỉnh 4.887.000.000 đồng để thực hiện Nghị quyết số 119
Còn 03 huyện không báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 136/2013/NĐ-CP
Đề nghị bổ sung ngân sách 66.541.889.250 đồng để thực hiện chính sách bảo trợ xã hội năm 2015
Toàn tỉnh có 5.238 hộ với 21.093 khẩu thoát nghèo bền vững
Triển khai Đề án tổng thể "Chuyển đổi phương pháp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020"
Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2011-2015
Thu hồi kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em 3, 4 và 5 tuổi
Ban hành Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN (TỪ NGÀY 17/8/2015 ĐẾN NGÀY 26/8/2015)
Chi trả chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững
Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2015 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững cho huyện Núi Thành
Ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Chương trình giảm nghèo
Phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016 - 2020
Hướng dẫn thực hiện miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh phổ thông các cấp học và hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3,4,5 tuổi theo quy định tại Quyết định số 2813/QĐ-UBND
Cho vay hộ thoát nghèo
Góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 01/8/2014 của UBND tỉnh
Cử công chức tham gia làm Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Chuyên viên liên ngành thực hiện Chính sách nhà ở và thị trường Bất động sản tỉnh Quảng Nam
Họp Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam
Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam
Tiếp tục đề nghị cấp kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững cho hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2014
Hướng dẫn thực hiện chi trả chế độ chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững
Phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo sinh con đúng chính sách dân số được hỗ trợ 2 triệu đồng
Chỉ đạo thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo
Điều chỉnh vốn Chương trình 30a (Dự án 1) thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2015 huyện Bắc Trà My
Hỗ trợ 80 triệu đồng Quỹ vì người nghèo cho 02 hộ nghèo để xây dựng nhà Đại đoàn kết.
Cấp 11.448 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình thoát nghèo
Cấp 35,455 tỷ đồng hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội quý I và II/2015
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII về chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững
Cấp bổ sung 22,320 tỷ đồng cho các địa phương để thực hiện chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững
Năm 2015, huyện Quế Sơn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2% trở lên
Cần 91,439 tỷ đồng để thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững cho hộ nghèo đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2014
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện chính sách thưởng cho hộ thoát nghèo
Huyện Tây Giang đề nghị UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục Chương trình 30a giai đoạn 2009-2020
UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2013 huyện Tiên Phước

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video