Văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 458 items in 23 pages
280/TB-UBND 19/07/2021 THÔNG BÁO Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm ...
246/TTr-CP 19/07/2021 Tờ trình Đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
07/2021/TT-BLĐTBXH 18/07/2021 Thông tư hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp ...
24/2021/QĐ-TTg 16/07/2021 QUYẾT ĐỊNH Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp ...
155/BC-LĐTBXH 15/07/2021 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
09/NQ-MTTQ 07/07/2021 Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 UBMTTQVN tỉnh Khoá X, nhiệm kỳ 2019-2024
66/2021/NĐ-CP 06/07/2021 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều ủa Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đề ...
07-CTr/TU 30/06/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
245/TB-UBND 29/06/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị ...
05-CT/TW 23/06/2021 Chỉ thị Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030
05-CT/TW 23/06/2021 Chỉ thị Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030
1236/SGDĐT-VP 15/06/2021 Về việc quy trình thực hiện chính sách khuyến khích về giáo dục theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 13/4/2017
116/BC-LĐTBXH 10/06/2021 Báo cáo kết quả đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2021 theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (02 Đợt)
116/BC-LĐTBXH 10/06/2021 Báo cáo kết quả đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2021 theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam (02 Đợt)
3311/KH-UBND 03/06/2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai ...
3311/KH-UBND 03/06/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai ...
1010/LĐTBXH-BTXH 21/05/2021 V/v kế hoạch kiểm tra công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh
997/LĐTBXH-BTXH 20/05/2021 V/v đẩy mạnh thực hiện chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉn
977/LĐTBXH-BTXH 19/05/2021 V/v tham gia góp ý vào dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy
1200/QĐ-UBND 07/05/2021 v/v cấp bổ sung kinh phí cho UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 và Nghị quyết số ...

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video