Văn bản
Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Từ ngày
Loại văn bản
select
Đến ngày
Lĩnh vực
select
Lọc văn bản Xem tất cả
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 215 items in 11 pages
1243/KH-LĐTBXH 09/07/2020 Kế hoạch thực hiện Dự án 5 về Nâng cao năng lực và Giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2020.
176/BC-LĐTBXH 09/07/2020 Báo cáo Kết quả đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2020 theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam
176/BC-LĐTBXH 09/07/2020 Báo cáo kết quả đăng ký thoát nghèo bền vững năm 2020 theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh Quảng Nam
1144/LĐTBXH-BTXH 29/06/2020 V/v đề nghị gửi báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững 06 tháng đầu năm 2020
1061/LĐTBXH-BTXH 11/06/2020 về việc hướng dẫn đề cương báo cáo công tác giảm nghèo bền vững phục vụ Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Quảng Nam
1034/LĐTBXH-BTXH 10/06/2020 về việc thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020
205/TB-UBND 04/06/2020 Kết luận của PCT UBND tỉnh Trần Văn Tân tại buổi kiểm tra công trình Phòng khám đa khoa quân dân y kết hợp a Xan, Trường trung học phổ thông Võ Chí Công ...
3025/UNBD-KGVX 03/06/2020 Về việc đề nghị tiếp tục bố trí ngân sách TW của Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2020 cho xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên
969/LĐTBXH-BTXH 01/06/2020 Về việc thực hiện Chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
1400/QĐ-UBND 25/05/2020 Về việc điều chỉnh Quyết định số 4440/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng ...
51/BC-UBND 21/05/2020 Báo cáo kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2019
2705/UBND-KTN 20/05/2020 V/v thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
867/LĐTBXH-BTXH 19/05/2020 v/v báo cáo đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững từ năm 2018 đến năm tháng ...
1292/QĐ-UBND 14/05/2020 Phê duyệt quyết toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công ...
14/QĐ-HĐND 12/05/2020 Thành lập Đoàn khảo sát về tình hình thực hiện các Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa ...
1674/QĐ-UBND 12/05/2020 Về việc bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Bắc Trà My, giai đoạn 2016-2020
2552/KH-UBND 11/05/2020 Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bản tỉnh Quảng Nam
100/BC-LĐTBXH 29/04/2020 Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình bố trí kinh phí thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020
688/KH-LĐTBXH 23/04/2020 Kế hoạch thực hiện Hoạt động truyền thông giảm nghèo của Dự án 4 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
83/BC-LĐTBXH 17/04/2020 Báo cáo Đánh giá thực trạng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, hoạt động, hiệu quả công tác và đề xuất phương án kiện toàn Văn phòng Chương trình hỗ ...


Lượt truy cập

Liên kết web