Tin tức
Huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn điều tra hộ nghèo năm 2015
UBND tỉnh chỉ đạo hoàn thành, phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016
Ngày 06 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 6091/UBND-KGVX về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo kết quả điều...
Thống nhất hỗ trợ tiền ăn cho nhân dân khu vực phong tỏa cách ly trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch quốc gia về tổng kết lĩnh vực giảm nghèo
Ngày 11 tháng 02 năm 2020, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 ban hành Quyết định số 152/QĐ-BCĐCTMTQG về Kế hoạch tổng kết lĩnh vực...
Đề xuất mục tiêu giảm nghèo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
Ngày 03 tháng 3 năm 2020, thực hiện nhiệm vụ được giao của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã báo cáo đề xuất mục tiêu giảm nghèo...
 Hội nghị tổng kết Chương trình “Cán bộ, Đảng viên huyện đồng hành cùng người nghèo”
 Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020
 Đông đốc hoàn thành phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và báo cáo kết...
 Đoàn kiểm tra liên ngành của Chính phủ kiểm tra Chương trình 30a tại huyện Bắc Trà...
 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí và Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ...

Lượt truy cập

Liên kết web