Bộ máy tổ chức

UBND TỈNH QUẢNG NAM

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   95 /QĐ-LĐTBXH

Quảng Nam, ngày   24   tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020


GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH QUẢNG NAM

         

Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4440/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020 trực thuộc Phòng Bảo trợ xã hội của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam.

Điều 2.  Nhiệm vụ của Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam:

- Giúp việc Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và trực tiếp giúp việc Giám đốc Sở  (Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) trong quản lý, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và các chương trình, dự án, chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án, chính sách và nhiệm vụ cụ thể về giảm nghèo thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở;

- Tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách và giải pháp giảm nghèo bền vững của tỉnh;

-  Tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện công tác kiểm tra, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và UBND tỉnh giao.

Điều 3. Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh được sử dụng 03 biên chế của Phòng Bảo trợ xã hội và 02 nhân viên do UBND tỉnh cho phép hợp đồng lao động để thực hiện công việc.

Phân công ông Hồ Xuân Khanh -  Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội đảm nhận trách nhiệm phụ trách chuyên trách Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016-2020.

Điều 4. Trưởng phòng Bảo trợ xã hội có trách nhiệm bố trí công chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ tại Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh Quảng Nam đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Giao Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh tham mưu Giám đốc Sở ban hành Quy chế hoạt động và quan hệ phối hợp công tác của Văn phòng Chương trình hỗ trợ giảm nghèo tỉnh với các phòng chuyên môn thuộc Sở và các Sở, ngành, địa phương liên quan; đồng thời, phân công trách nhiệm cụ thể đối với công chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ tại Văn phòng Chương trình.

Điều 5. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Ông (Bà) có tên tại Điều 3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 26/QĐ-LĐTBXH ngày 30/01/2013 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Lãnh đạo Sở;

- BCĐ các CT MTQG tỉnh;

- UBND các  huyện, thị xã, thành phố;

- Phòng LĐ-TB&XH huyện, thị xã, thành phố;

- L­ưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

 

 

Đã ký

 

 

Huỳnh Tấn Triều

Tin mới nhấtLượt truy cập

Liên kết web

xxnx video adult video hardcore webcam porn sexy video